Młodzi z przyszłością

Obszar działania: woj. Podkarpackie

Cel

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 40 mieszkańców województwa podkarpackiego (22 kobiet), w wieku 18-29 lat, biernych zawodowo, należących do kategorii NEET, w zawodach zgodnych z potrzebami i potencjałem uczestników projektu oraz potrzebami podkarpackiego rynku pracy, poprzez zwiększenie ich kwalifikacji/kompetencji i doświadczenia zawodowego, w okresie 01.06.2020 – 31.05.2021 r.

Uczestnicy

40 osób (22 kobiety), które w dniu objęcia pierwszą formą wsparcia spełnią poniższe kryteria:

 • wiek 18-29 lat, tj. ukończony 18 rok życia i jednocześnie nieukończony 30 rok życia,
 • zamieszkiwanie, zgodnie z Kc, na terenie województwa podkarpackiego,
 • status osoby biernej zawodowo, należącej do kategorii NEET, tj. takiej, która nie pracuje, nie szkoli się, nie kształci się,

z wyłączeniem osób kwalifikujących się do grupy docelowej określonej dla Podziałaniu 1.3.1 POWER.

Wsparcie

W ramach projektu planuje się realizację niżej wymienionych form wsparcia:

 • opracowanie IPD,
 • indywidualne poradnictwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • szkolenia zawodowe,
 • średnio 5-miesięczne staże zawodowe.

Rezultaty

Rezultaty projektu:

 • Minimum 50% Uczestników Projektu uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu.
 • Minimum 65% Uczestników projektu uzyska kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu.
 • Efektywność zatrudnieniowa wyniesie minimum 42% w przypadku osób w najtrudniejszej sytuacji (imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami) oraz min. 57% w przypadku pozostałych osób nienależących do wyżej wymienionych grup.

Harmonogramy

Ogłoszenia związane z projektem

Dokumenty do pobrania

Numer projektu

POWR.01.02.01-18-0052/19