Dofinansowanie studiów podyplomowych

Jak i gdzie możesz ubiegać się o dofinansowanie swojej dalszej edukacji?
Istnieje wiele form wsparcia finansowego, uzyskanie go z poszczególnych źródeł wymaga odpowiedniego podejścia i wiedzy.
Dowiedz się jak ubiegać się o dofinansowanie i podwyższ swoje kwalifikacje!

Kto może skorzystać z dofinansowania studiów podyplomowych?

Z dofinansowania studiów podyplomowych może skorzystać osoba zarejestrowana w urzędzie pracy jako:

 • osoba bezrobotna,
 • osoba poszukująca pracy:
  • będąca w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego, z winy pracodawcy,
  • pracująca u pracodawcy w stanie upadłości lub likwidacji,
  • otrzymująca świadczenia socjalne na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
  • uczestnicząca w indywidualnym programie integracji lub zajęciach Centrum Integracji Społecznej,
  • będąca żołnierzem rezerwy,
  • pobierająca rentę szkoleniową,
  • pobierająca świadczenie szkoleniowe wypłacane przez pracodawcę,
  • będąca domownikiem lub małżonkiem rolnika, szukającym pracy poza rolnictwem i podlegająca ubezpieczeniu społecznemu,
  • będąca cudzoziemcem, m.in. obywatelem państwa należącego do Unii Europejskiej lub państwa, które zawarło odpowiednie umowy ze Wspólnotą Europejską; uchodźcą; osoba posiadającą zezwolenie na pobyt stały, osiedlenie się.
 • pracująca w wieku 45 lat i powyżej.

Ile wynosi dofinansowanie i jak długo można je otrzymywać?

Przyznane dofinansowanie może pokrywać nawet do 100% kosztów studiów podyplomowych, jednak górny limit wynosi 300% średniego wynagrodzenia. Dodatkowo, w czasie studiów można otrzymywać również stypendium, które wynosi 20% obowiązującego zasiłku dla bezrobotnych.

Czy w trakcie pobierania dofinansowania studiów podyplomowych można podjąć pracę?

Tak. Osoba, której zostało przyznane takie dofinansowanie, i która w trakcie trwania studiów podjęła pracę lub rozpoczęła działalność gospodarczą, może korzystać ze świadczenia, do czasu planowanego ukończenia studiów. Może pobierać także stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych. 

Osoba korzystająca z dofinansowania studiów podyplomowych jest zobowiązana do powiadomienia powiatowego urzędu pracy o podjęciu, kontynuowaniu na kolejnych semestrach i ukończeniu studiów podyplomowych oraz do przedstawienia dyplomu/świadectwa ukończenia tych studiów.

Uczestnik studiów podyplomowych zobowiązuje się do zwrotu dofinansowania kosztów studiów podyplomowych w przypadku nieukończenia lub przerwania ich z jego winy. 

Wniosek o dofinansowanie studiów podyplomowych z urzędu pracy

Jakie dokumenty należy przygotować?

Osoby zainteresowane dofinansowaniem studiów podyplomowych powinny złożyć wniosek we właściwym powiatowym urzędzie pracy → skorzystaj z wyszukiwarki.

Wzór wniosku znajduje się na stronie www urzędu pracy właściwego ze względu na miejsca zamieszkania.

Do wniosku należy dołączyć dodatkowe dokumenty:

 • dokument wydany przez organizatora studiów podyplomowych zawierający informacje o nazwie, terminie realizacji i kosztach studiów podyplomowych, 
 • numer konta bankowego organizatora studiów (wpłata dokonywana jest bezpośrednio na jego konto),
 • dokument uprawdopodabniający uzyskanie odpowiedniej pracy po zakończeniu studiów podyplomowych (wymagany w niektórych urzędach pracy), na przykład:
  • deklaracja pracodawcy o zamiarze zatrudnienia wnioskującego po ukończeniu studiów podyplomowych,
  • deklaracja o planowanym rozpoczęciu działalności gospodarczej po ukończeniu studiów podyplomowych.

Wnioski o dofinansowanie studiów podyplomowych rozpatrywane są według kolejności zgłoszeń. Złożone dokumenty mogą podlegać opiniowaniu przez doradcę zawodowego powiatowego urzędy pracy, co do zasadności udzielenia takiego dofinansowania. 

Jakie informacje zawiera umowa z urzędem pracy?

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, następuje podpisanie umowy o dofinansowanie z urzędem pracy. Znajdują się w niej między innymi:

 • informacje na temat studiów:
  • nazwa studiów/kierunku,
  • termin realizacji i planowany termin ukończenia,
  • nazwa i adres organizatora zajęć.
 • kwota dofinansowania oraz informację o numeru konta bankowego uczelni,
 • zobowiązanie do zwrotu przyznanych środków jeśli wnioskujący nie ukończy studiów lub jeśli zostaną przerwane z jego winy.

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

Jakie koszty kształcenia ustawicznego pracowników mogą być dofinansowane z KFS?

Środki KFS otrzymane z powiatowego urzędu pracy pracodawca może przeznaczyć  na:

 1. określenie potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego, które ma być dofinansowane,
 2. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 5. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Jak można starać się o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS?

W celu uzyskania dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego, pracodawca planujący inwestowanie w kształcenie ustawiczne musi złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Wniosek można złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej.

Wniosek wypełniony w postaci elektronicznej przed przesłaniem do powiatowego urzędu pracy należy:

 • podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
 • podpisać potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Wniosek pobrany w postaci elektronicznej można też wydrukować, podpisać ręcznie i złożyć w formie papierowej do właściwego powiatowego urzędu pracy.

We wniosku należy podać:

 1. dane pracodawcy: nazwa pracodawcy, adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności, numer identyfikacji podatkowej NIP, numer identyfikacyjny REGON, oznaczenie przeważającego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej według PKD, informacja o liczbie zatrudnionych pracowników, imię i nazwisko osoby wskazanej przez pracodawcę do kontaktów, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej;
 2. działania do sfinansowania z udziałem KFS (określenie potrzeb pracodawcy, kursy, studia podyplomowe i egzaminy, badania lekarskie i psychologiczne, ubezpieczenie NNW), liczbę osób według grup wieku 15-24 lata, 25-34 lata, 35-44 lata, 45 lat i więcej, których wydatek dotyczy, formy kształcenia ustawicznego, koszty kształcenia ustawicznego na osobę oraz termin realizacji wskazanych działań; 
 3. całkowitą wysokość wydatków, która będzie poniesiona na działania związane z kształceniem ustawicznym, wnioskowaną wysokość środków z KFS oraz wysokość wkładu własnego wnoszonego przez pracodawcę;
 4. uzasadnienie potrzeby odbycia kształcenia ustawicznego, przy uwzględnieniu obecnych lub przyszłych potrzeb pracodawcy oraz obowiązujących priorytetów wydatkowania środków KFS a w przypadku środków z rezerwy KFS – dodatkowo priorytetów wydatkowania środków rezerwy KFS;
 5. uzasadnienie wyboru realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS wraz z następującymi informacjami:
  • nazwa i siedziba realizatora usługi kształcenia ustawicznego,
  • posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego, a w przypadku kursów – posiadanie dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego, jeżeli informacja ta nie jest dostępna w publicznych rejestrach elektronicznych,
  • nazwa i liczba godzin kształcenia ustawicznego,
  • cena usługi kształcenia ustawicznego w porównaniu z ceną podobnych usług oferowanych na rynku, o ile są dostępne;
 6. informację o planach dotyczących dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS.

Uwaga: Pracodawca dołącza do wniosku o dofinansowanie kształcenia ustawicznego:

 1. dokumenty pozwalające na ocenę spełniania warunków dopuszczalności pomocy de minimis (w przypadku pracodawcy będącego przedsiębiorcą);
 2. kopię dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności – w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 3. program kształcenia ustawicznego lub zakres egzaminu;
 4. wzór dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników, wystawianego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego, o ile nie wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących.

Formularze wniosku dla pracodawcy o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS powinny być dostępne na stronie internetowej powiatowego urzędu pracy. Doradca klienta w powiatowym urzędzie pracy udzieli pracodawcy wyjaśnień lub szerszych konsultacji w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie i możliwości otrzymania dofinansowania że środków KFS.

Starosta organizuje nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego przez ogłoszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie powiatowego urzędu pracy oraz w postaci elektronicznej na stronach internetowych urzędu wskazując priorytety wydatkowania środków KFS na dany rok, termin rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków oraz elementy, które brane będą pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków w tym:

 • zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
 • zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 • koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku
 • posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 • w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 • plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;

Nabór wniosków jest powtarzany do wyczerpania limitu środków KFS przyznanego dla danego powiatu.

Dopuszcza się negocjacje pomiędzy starostą a pracodawcą treści wniosku w celu ustalenia ceny usługi kształcenia ustawicznego, liczby osób objętych kształceniem ustawicznym, realizatora usługi, programu kształcenia ustawicznego oraz zakresu egzaminu.

Obowiązki pracodawcy w związku z uzyskaniem dofinansowania kształcenia ustawicznego

Dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego ze środków KFS następuje na podstawie umowy zawartej ze starostą, która określi szczegółowo warunki wsparcia oraz obowiązki stron.

W umowie określa się:

 1. oznaczenie stron umowy i datę jej zawarcia;
 2. okres obowiązywania umowy;
 3. wysokość środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów, o których mowa jest we wniosku o dofinansowanie;
 4. numer rachunku bankowego pracodawcy, na które będą przekazywane środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz termin ich przekazania;
 5. sposób i termin rozliczenia otrzymanych środków oraz dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków;
 6. warunki wypowiedzenia umowy;
 7. warunki zwrotu środków w przypadku nieukończenia kształcenia ustawicznego przez uczestnika, zwłaszcza w przypadku rozwiązania stosunku pracy w trybie dyscyplinarnym;
 8. warunki zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem;
 9. sposób kontroli wykonywania umowy i postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu umowy;
 10. odwołanie do właściwego rozporządzenia Komisji Europejskiej, które określa warunki dopuszczalności pomocy de minimis albo pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
 11. zobowiązanie pracodawcy do przekazania na żądanie starosty danych dotyczących:
  1. liczby osób objętych działaniami finansowanymi z udziałem środków KFS, według tematyki kształcenia ustawicznego, płci, grup wieku 15-24 lata, 25-34 lata, 35-44 lata, 45 lat i więcej, poziomu wykształcenia oraz;
  2. liczby osób, które rozpoczęły kurs, studia podyplomowe lub przystąpiły do egzaminu – finansowane z udziałem środków KFS;
  3. liczby osób, które ukończyły z wynikiem pozytywnym kurs, studia podyplomowe lub zdały egzamin – finansowane z udziałem środków KFS.

Rozpatrzony pozytywnie wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS stanowi załącznik do umowy.

Uwaga: Pracodawca musi podpisać umowę z pracownikiem, który uczestniczy w kształceniu dofinansowanym środkami KFS. Umowa powinna określać m.in. zobowiązania pracownika, ponieważ nieukończenie kształcenia ustawicznego finansowanego z KFS skutkuje dla pracodawcy koniecznością zwrotu otrzymanych środków.

Realizacja postanowień umowy podlega kontroli starosty/ powiatowego urzędu pracy. Na żądanie pracodawca obowiązany jest udzielić informacji na temat: liczby osób objętych działaniami finansowanymi z udziałem środków KFS według tematyki kształcenia ustawicznego, płci, grup wieku 15-24 lata, 25-34 lata, 35-44 lata, 45 lat i więcej oraz poziomu wykształcenia, liczby osób, które rozpoczęły kurs, studia podyplomowe lub przystąpiły do egzaminu – finansowane z udziałem środków KFS oraz liczby osób, które ukończyły z wynikiem pozytywnym kurs, studia podyplomowe lub zdały egzamin – finansowane z udziałem środków KFS.

Nie wszyscy pracownicy etatowi wiedzą, że mogą starać się o dofinansowanie lub nawet sfinansowanie studiów, które podniosą ich kompetencje zawodowe. Dla polskich właścicieli firm przestaje to być abstrakcją i przedsiębiorcy coraz chętniej sięgają do portfeli, bo wiedzą, że inwestycja w kadry naprawdę może się im opłacić. 

Czy szef może dopłacić do Twoich studiów?

Pracodawcy w Polsce mają pełne prawo, aby sfinansować zatrudnianym przez siebie pracownikom studia. Zwiększanie kompetencji i kwalifikacji pracowników powinno być celem każdego przedsiębiorcy, któremu zależy na tym, aby osiągnąć sukces w swojej branży. Dzięki zatrudnianiu doświadczonych, dobrych specjalistów, firma może wydajniej pozyskiwać nowych klientów a także kontrahentów. 

Warto wiedzieć, że ułatwianie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownikom jest jednym z najważniejszych obowiązków każdego pracodawcy. Może to mieć formę np. udzielenia urlopu szkoleniowego.
 Jednocześnie, dofinansowanie studiów jest wyłącznie dodatkowym uprawnieniem przysługującym pracodawcom. Oznacza to, że fakt dofinansowania studiów pracownikowi zależy wyłącznie od dobrej woli pracodawcy. Regulują to artykuły 17 i 94 Kodeksu pracy.

Jak uzyskać od szefa dofinansowanie na studia?

Przydzielenie dofinansowania na studia pracownikowi to wyłącznie przywilej pracodawców, a nie obowiązek. Aby pracodawca wyraził zgodę na dofinansowanie naszej edukacji, trzeba go jakoś przekonać. Jak to zrobić?

Przede wszystkim, należy uświadomić pracodawcy, jak bardzo zależy nam na podnoszeniu swoich kwalifikacji. Nie wszyscy pracownicy chcą poszerzać swoją wiedzę, ponieważ wystarcza im to stanowisko pracy, które zajmują obecnie. Pracodawca musi wiedzieć, że chcemy iść do przodu, a dzięki nowym kompetencjom jakość pracy znacząco wzrośnie.

Ponadto, zanim poprosimy szefa o dofinansowanie naszych studiów, warto dokładnie zastanowić się, jakie studia pomogą nam poszerzyć kompetencje w codziennej pracy. Kierunek studiów powinien być powiązany z branżą, w której działa nasza firma. Tylko wtedy uzyskane w ramach studiów kompetencje będą cenne zarówno dla nas jak i dla firmy.

Program jest realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem projektu jest udzielenie pomocy osobom z niepełnosprawnościami w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji – środki można zdobyć między innymi na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, a także na studia podyplomowe. Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/