Nowe Prawo Zamówień Publicznych

Dlaczego warto nas wybrać?

 • Done Twój rozwój i sukces to nasz jedyny cel!
 • Done Mamy 30 lat doświadczenia na rynku edukacji
 • Done Nasza kadra to praktycy i przedsiębiorcy
 • Done Pomożemy Ci zarabiać więcej i znać swoją wartość
 • Check Mark Marka ceniona przez pracodawców!

  Zapisz się online - to pierwszy krok do sukcesu

Opis

Cel studiów

Celem studiów „Nowe Prawo Zamówień Publicznych „jest kształcenie słuchaczy w zakresie materii prawnej odnoszącej się zarówno do strony zamawiającego- organizatora postępowania, jak i wykonawcy- podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego. Nabycie praktycznych umiejętności przygotowania- prowadzenia postępowania, a także analizy dokumentów zamówienia- złożenia oferty przyniesie wymierne korzyści w codziennym stosowaniu ustawy.  Sposób kształcenia będzie miał charakter analizy porównawczej dotychczas zdobytych doświadczeń proceduralnych na gruncie obecnie obowiązujących regulacji w stosunku do nowej ustawy, której wejście w życie planowane jest na dzień 01.01.2021 r. Istotą studiów podyplomowych jest zrozumienie problematyki zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi sensu largo przy uwzględnieniu aktywności słuchaczy [możliwość zgłaszania wątpliwych zagadnień], konstruktywny dialog z wykładowcą poprzez prezentowanie swoich poglądów i doświadczeń.


Adresaci studiów

 • przedstawiciele zamawiających i wykonawców
 • specjaliści ds. zamówień publicznych
 • osoby przygotowujące się do pracy w zamówieniach publicznych
 • pracownicy komórek zamówień publicznych
 • członkowie komisji przetargowych
 • inne osoby uczestniczące w postępowaniu/ przygotowaniu zamówienia publicznego, a także przygotowaniu i złożeniu oferty przetargowej
 • kontrolerzy i audytorzy
 • pozostałe osoby, którą chcą poznać system zamówień publicznych

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich uczelni wyższych w Polsce, którzy uzyskali tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny.
Albo
Uczestnikiem studiów podyplomowych może być osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki.


Korzyści dla słuchaczy

 • rozszerzenie wiedzy z regulacji prawa zamówień publicznych i dziedzin pokrewnych [w szczególności: prawa cywilnego, prawa finansowego, prawa administracyjnego, etc.]
 • poznanie systemu zamówień publicznych i zachodzących relacji pomiędzy uczestnikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • analiza metodyki podejmowanych czynności w procedurze z uwzględnieniem dobrych praktyk czyli dotychczas zebranego dorobku procesowego
 • zdobycie umiejętności prawidłowej interpretacji zachodzących w procedurze okoliczności faktycznych i prawnych
 • umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w codziennej pracy
 • nabycie praktycznych umiejętności proceduralnych potrzebnych w pracy zamawiającemu, wykonawcy, kontrolerowi oraz innym osobom wykorzystującym w swojej pracy znajomość przepisów prawa zamówień publicznych
 • warsztatowy charakter zajęć- aktywne uczestnictwo słuchaczy
 • przykłady z bieżącej pracy praktyków
 • poznanie regulacji nowej ustawy prawo zamówień publicznych poprzez dokładną interpretację przepisów i zestawienie ich z założeniami ustawodawcy i dotychczasowym doświadczeniem proceduralnym

Uzyskiwane uprawnienia

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Absolwenci studiów podyplomowych przygotowani są do pracy na stanowiskach związanych ze stosowaniem ustawy prawo zamówień publicznych i dziedzin pokrewnych w podmiotach zobowiązanych do stosowania ustawy (zamawiający); w podmiotach ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (wykonawcy); jak również w pozostałych podmiotach, instytucjach, organach, których działalność wymaga znajomości zagadnień zamówień publicznych.


Forma zaliczenia

Formą zaliczenia może być praca dyplomowa i/lub egzamin końcowy. Praca dyplomowa musi być napisania zgodnie z zasadami pisania pracy ustalonymi przez uczelnię, ale może też mieć formę projektu, scenariuszy itp. Egzamin pisemny może być przeprowadzony w formie ustnej np. w formie obrony. Dokumentacją jest protokół z egzaminu lub w formie pisemnej np. testu z wybranych zagadnień problemowych.


Czas trwania studiów

186 godz.


Nabór trwa cały rok. Rozpoczęcie zajęć na kierunku możliwe jest po uzbieraniu grupy minimum 5 osób.

Aktualności – Regionalny Ośrodek Kształcenia Podyplomowego w Słupsku

Sprawdź pozostałe kierunki!

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Program

 • System zamówień publicznych w Polsce. Wprowadzenie do problematyki.
 • Zasady udzielania zamówień w praktyce.
 • Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia.
 • Przesłanki wykluczenia a warunki udziału w postępowaniu.
 • Zakres podmiotowy prawa zamówień publicznych.
 • Komunikacja zamawiającego z wykonawcami. Elektronizacja zamówień publicznych.
 • Ochrona danych osobowych w procesie udzielenia zamówienia publicznego.
 • Kierownik zamawiającego. Komisja przetargowa- zespół pomocniczy.
 • Zamówienia wyłączone ze stosowania przepisów ustawy. Zamówienia bagatelne.
 • Zamówienia klasyczne- procedury i tryby stosowania ustawy.
 • Wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia.
 • Kontrola udzielania zamówień.
 • Środki ochrony prawnej. Pozasądowe rozwiązywanie sporów.
 • Umowa w sprawie zamówienia publicznego.
 • Organy właściwe w sprawach zamówień.
 • Zasady odpowiedzialności przy wydatkowaniu środków publicznych.
 • Partnerstwo Publiczno- Prywatne.
 • Zamówienia publiczne w UE.
 • Zamówienia sektorowe i obronne.
 • Seminarium dyplomowe.

Zapisz się

  • 1

   Dane kontaktowe

  • 2

   Forma kształcenia

  • 3

   Podsumowanie

  1/3

  Dane kontaktowe


  0%

  50%

  Klikając "Złóż podanie" wyrażasz zgodę na przesłanie danych z formularza do Centrum Edukacyjnego Technik sp. z o.o., oraz kontakt w sprawie zapisu do wybranej szkoły/uczelni. Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie lub mailowo.

  100%