Samodzielny księgowy – cena promocyjna

Celem kształcenia jest przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu samodzielny księgowy.
Samodzielny księgowy

[elfsight_click_to_call id=”1″]

Samodzielny księgowy

Samodzielny księgowy

Dostępne formy
uczestnictwa

Czas trwania
studiów

Data rozpoczęcia
kierunku

Inwestycja
w rozwój

stacjonarna 2 semestry
180 godzin
– październik
– luty
od 400 PLN
Rozłóż na raty

Cel studiów

Celem kształcenia jest przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu samodzielny księgowy.

Adresaci

W kursie mogą wziąć udział osoby posiadające wiedzę z podstaw rachunkowości (plan kont, księgowanie w układzie rodzajowym, kalkulacyjnym, ustalenie wyniku finansowego, itp.)

Ramowy program

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

1. Powtórzenie wiadomości z podstaw rachunkowości.
2. Zasady i organizacja rachunkowości w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą.
3 .Aktywa pieniężne:
 • pojęcie i klasyfikacja aktywów pieniężnych,
 • dokumentacja i zasady ewidencji,
 • środki pieniężne w walucie polskiej,
 • środki pieniężne w drodze,
 • środki pieniężne w walutach obcych,
 • inwentaryzacja.
4. Rozrachunki, roszczenie i fundusze specjalne:
 • pojęcie i klasyfikacja rozrachunków,
 • ogólne zasady ewidencji,
 • wycena należności i zobowiązań,
 • rozrachunki z odbiorcami i dostawcami krajowymi,
 • rozrachunki z odbiorcami i dostawcami zagranicznymi,
 • rozrachunki publicznoprawne,
 • rozrachunki z tytułu wynagrodzeń,
 • inne rozrachunki,
 • inwentaryzacja,
 • fundusze specjalne.
5. Obrót materiałowy i towarowy:
 • pojęcie i klasyfikacja rzeczowych aktywów obrotowych,
 • dokumentacja i wycena materiałów i towarów,
 • ogólne zasady ewidencji,
 • zakup materiałów i towarów – wycena i ewidencja,
 • rozchód materiałów i towarów – wycena i ewidencja,
 • wycena na dzień bilansowy,
 • inwentaryzacja.
6. Środki trwałe, środki trwałe w budowie, wartości niematerialne i prawne:
 • ogólna charakterystyka aktywów trwałych,
 • środki trwałe,
 • budowa, ulepszenia i remonty środków trwałych,
 • wartości niematerialne i prawne,
 • leasing – zagadnienia podstawowe,
 • wycena na dzień bilansowy,
 • inwentaryzacja.
7. Aktywa inwestycyjne i zobowiązania finansowe:
 • ogólna charakterystyka aktywów inwestycyjnych i zobowiązań finansowych,
 • aktywa finansowe – ewidencja i wycena,
 • zobowiązania finansowe – ewidencja i wycena.
8. Kapitał (fundusz) własny:
 • pojęcie i kryteria klasyfikacji kapitału własnego,
 • kapitał (fundusz) podstawowy,
 • kapitał zapasowy i kapitał rezerwowy,
 • kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny.
9. Rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe przychodów:
 • rezerwy w rachunkowości i ich klasyfikacja,
 • rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
 • rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne,
 • pozostałe rezerwy na zobowiązania,
 • rozliczenia międzyokresowe przychodów.
10. Przychody, koszty i wynik finansowy w firmie:
 • pojęcia oraz klasyfikacja przychodów i kosztów,
 • rozliczenia międzyokresowe kosztów,
 • warianty ewidencji kosztów,
 • wybrane metody kalkulacji jednostkowego kosztu wytworzenia produktów.
11. Obrót wyrobami gotowymi:
 • pojęcia i klasyfikacja,
 • dokumentacja,
 • ewidencja oraz wycena wyrobów gotowych.
12. Sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego oraz ustalanie i podział wyniku finansowego.

PODATKI

 1. System podatkowy i rodzaje podatków
 2. Podatek od towarów i usług (VAT)
 3. Podatek dochodowy w działalności gospodarczej
 4. (PIT, CIT)
 5. Ordynacja podatkowa
 6. Podatek od nieruchomości
 7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

PŁACE I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

 1. Lista płac w praktyce
 2. Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne
 3. Zaliczka na podatek dochodowy
 4. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego, czyli wynagrodzenia chorobowe i zasiłki na liście płac

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ

 1. Pojęcie, zadania i funkcje rachunkowości zarządczej
 2. Metody podziału kosztów na zmienne i stałe
 3. Rachunek kosztów pełnych a rachunek kosztów zmiennych
 4. Próg rentowności
 5. Krótkookresowe problemy decyzyjne

ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

  1. Wstępna analiza bilansu oraz rachunku zysków i strat.
  2. Analiza wskaźnikowa
  3. Analiza piramidalna

Forma zaliczenia

 • egzamin końcowy z wybranych zagadnień problemowych

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Zapisz się on-line Zadaj nam pytanie