Psychodietetyka

Zapoznanie słuchaczy z najnowszymi koncepcjami dotyczącymi psychospołecznych uwarunkowań i konsekwencji realizowania potrzeby pokarmowej, znaczenia prawidłowego odżywiania dla szeroko rozumianego rozwoju człowieka.
Psychodietetyka

[elfsight_click_to_call id=”1″]

Psychodietetyka

Psychodietetyka

Dostępne formy
uczestnictwa

Czas trwania
studiów

Data rozpoczęcia
kierunku

Inwestycja
w rozwój

– stacjonarna 2 semestry
188 godzin
– październik
– luty
od 440 PLN
Rozłóż na raty

Cel studiów

 • Holistyczne, a nie tylko somatyczne spojrzenie na przyczyny chorób związanych z niewłaściwym odżywianiem (m.in. otyłości, anoreksji, bulimii, cukrzycy, miażdżycy, niedokrwiennej choroby serca).
 • Uwzględnianie czynników psychologicznych w występowaniu chorób oraz problemów jedzeniowych
 • Uzyskanie przez uczestników wiedzy z zakresu poznawczych, emocjonalnych i behawioralnych aspektów diety, ułatwiających im skuteczną zmianę nawyków żywieniowych u osób, z którymi będą pracować.
 • Wskazanie możliwości skutecznego oddziaływania na zmianę zachowań w zakresie zachowań jedzeniowych, żywienia, motywowania do leczenia dietetycznego oraz zdobycie umiejętności konstruowania programów profilaktycznych dla różnych grup wiekowych.

Zapoznanie słuchaczy z najnowszymi koncepcjami dotyczącymi psychospołecznych uwarunkowań i konsekwencji realizowania potrzeby pokarmowej, znaczenia prawidłowego odżywiania dla szeroko rozumianego rozwoju człowieka, z zaburzeniami w zakresie odżywiania oraz jednostkami chorobowymi wymagającymi specjalistycznej diety (choroby onkologiczne, metaboliczne, zespoły psychiatryczne i neurologiczne, nietolerancje pokarmowe i alergie itp.). Uzyskają ponadto możliwość opanowania umiejętności w zakresie nawiązywania kontaktu z klientem, motywowania go do podtrzymywania diety i prawidłowych nawyków żywieniowych, współpracy ze specjalistami innych dziedzin, projektowania pomocy pacjentom z uwzględnieniem ich psychoemocjonalnych problemów oraz pracy z zakresu profilaktyki 1stopnia zwłaszcza w populacji wieku rozwojowego.

Adresaci

Studia skierowane są do osób pracujących bądź zamierzających pracować z osobami wymagającymi specjalistycznej diety. Stąd też wśród odbiorców mogą znaleźć się dietetycy, lekarze i pielęgniarki, psychologowie i psychoterapeuci, technolodzy żywności, pedagodzy, a także osoby zajmujące się wczesną profilaktyką zaburzeń w sferze karmienia i odżywiania, a co za tym idzie wspieraniem rozwoju dzieci młodzieży.

Korzyści dla słuchaczy

 • Zdobycie i wzbogacenie wiedzy odnośnie etiopatogenezy zaburzeń i chorób związanych z niewłaściwym odżywianiem (m.in. miażdżycy, cukrzycy, otyłości, niedokrwiennej choroby serca, nadciśnienia tętniczego, chorób nowotworowych, zaburzeń łaknienia i problemów jedzeniowych).
 • Zdobycie i wzbogacenie wiedzy na temat wpływu sposobów odżywiania się na zachowanie zdrowia, jak i powstawanie rozlicznych chorób.
 • Rozpoznanie społeczno-kulturowych i ekonomicznych uwarunkowań chorób/ zaburzeń dietozależnych.
 • Rozpoznawanie czynników psychologicznych w występowaniu chorób/ zaburzeń dietozależnych takich jak: motywacja do podjęcia walki z otyłością czy nadwagą, stawiane cele, sfera emocjonalna, zaburzone spostrzeganie siebie, relacje z bliskimi, problemy z kształtowaniem się tożsamości oraz wskazanie metod, które mogą im przeciwdziałać.
 • Opanowane umiejętności związanych z możliwościami wykorzystania metod psychologicznych w pracy dietetyka.
 • Nabycie kompetencji merytorycznych oraz rozwinięcie praktycznych umiejętności w diagnozowaniu sytuacji trudnych jak i trudnych przypadków; poznanie możliwości skutecznego oddziaływania na zmianę zachowań w zakresie żywienia.
 • Rozpoznawanie mechanizmów zaburzeń psychosomatycznych występujące w zaburzeniach odżywiania oraz chorobach cywilizacyjnych, co pozwoli na interdyscyplinarne i zintegrowane podejście do klienta.
 • Nabycie niezbędnych kompetencji komunikacyjnych (w tym motywowanie do leczenia dietetycznego), diagnostycznych oraz interwencyjnych.
 • Opanowanie umiejętności przygotowywania programów profilaktycznych i edukacyjnych dla grup docelowych: dzieci, ludzie młodzi, czy osoby w podeszłym wieku.
 • Wzbudzenie interdyscyplinarnej i zintegrowanej refleksji na temat diet i problemów dietozależnych.

Kadra

Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów tak teoretyków – badaczy jak i praktyków mogących wykazać się bogatym doświadczeniem zawodowym oraz dorobkiem naukowym: socjolodzy, psycholodzy, dietetycy, certyfikowany coach, terapeuci specjalizujący się w zaburzeniach odżywiania, gastrolodzy, ginekolodzy, psychiatrzy, terapeuci systemowi i behawioralno-poznawczy.
Proponujemy uczestnikom zróżnicowane formę zajęć: wykłady, konwersatoria, ćwiczenia, warsztaty/trening kompetencji, studia przypadków i wiele innych.

Ramowy program

I. Blok społeczno-kulturowy

 • Socjologia jedzenia. Społeczno-kulturowe uwarunkowania jedzenia i odżywiania się: złe/dobre nawyki i przyzwyczajenia, codzienne rytuały jedzeniowe, mody jedzeniowe, środowiskowe uwarunkowania stosunku do jedzenia, sposoby odżywiania się a style życia (np. fast food vs. slow food).
 • Moda, media, reklama, rynek i konsumpcja; (nad)znaczenie roli wyglądu, szczupłej sylwetki i ciała fit.
 • Znaczenie aktywności i prozdrowotne style życia. Komercjalizacja aktywności sportowej.
 • Programy kulinarne i blogi jedzeniowe.

II. Blok psychologiczny

 • Psychologia odżywiania. Podstawowe pojęcia psychologii odżywiania: głód, apetyt, kontekst żywieniowy, zachowania jedzeniowe, dieta, masa ciała, normowaga, idealna masa ciała, BMI, styl jedzenia.
 • Dlaczego (nie)jemy? Co jemy i po co jemy? Emocje a wybory i zachowania jedzeniowe; Osobowościowe uwarunkowania jedzenia (negatywny obraz siebie, niskie poczucie własnej wartości i skuteczności, pesymizm, poczucie odrzucenia emocjonalnego, łagodzenie lęków, stres i nieumiejętność konstruktywnego radzenia sobie z sytuacjami trudnymi).
 • Rozwojowe, podmiotowe i rodzinne uwarunkowania stosunku do jedzenia. Cechy środowiska a modyfikowanie zachowań żywieniowych.
 • Zdrowe i zaburzone zachowania jedzeniowe. Kliniczny zarys chorób związany z nieprawidłowym odżywianiem. Problem diagnozy, w tym diagnozy różnicowej.
 • Zaburzenia karmienia i jedzenia: Klasyfikacja zaburzeń odżywiania w świetle klasyfikacji DSM-V oraz ICD. Charakterystyka zaburzeń specyficznych: etiologia, symptomatologia, następstwa. Charakterystyka zaburzeń niespecyficznych: etiologia, symptomatologia, następstwa.
 • Charakterystyka problemów jedzeniowych nieuwzględnionych w klasyfikacjach: etiologia, symptomatologia, następstwa.
 • Leczenie i profilaktyka zaburzeń jedzenia i karmienia.
 • Psychologiczne uwarunkowania chorób dietozależnych (nadwaga, otyłość, cukrzyca typ. II, wrzody żołądka, zaburzenia immunologiczne, zaparcia, celiakia, nieswoiste choroby zapalne jelit, diabulimia itp.). Psychologiczna sytuacja osób chorych przewlekle.
 • Zdrowie psychiczne a odżywianie.

III. Blok medyczny

 • Fizjologia odżywiania, deregulacja ośrodków głodu i sytości, uwarunkowania i predyspozycje genetyczne.
 • Zdrowie i choroba a odżywianie się w cyklu życia.
 • Medyczne problemy chorób dietozależnych (choroby nowotworowe; nietolerancje pokarmowe i alergie; choroby metaboliczne itp.

IV. Blok dietetyczny

 • Żywienie człowieka, dietoterapia, choroby dietozależne, leczenie żywieniowe, wiedza żywieniowa. Żywność funkcjonalna i specjalnego przeznaczenia.
 • Interwencje żywieniowe. Pomoc dietetyczna w przypadku chorób przewlekłych (nowotworowych, metabolicznych, gastrycznych itp.); Pomoc dietetyczna w specyficznych sytuacjach oraz okresach życia (żywienie w okresie senioralnym, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w okresie ciąży itp.)
 • Zintegrowany model pracy: rola pomocy dietetycznej w holistycznym modelu pracy; rola i znaczenia konsultacji dietetycznej; metodologia wywiadu dietetycznego; dietetyk i/vs psycholog w zintegrowanym modelu pracy (wiedza i świadomość dietetyka; dylematy dietetyka)
 • Technologiczne systemy wsparcia: komputerowy system wsparcia w dietetyce.

Warsztaty kompetencyjne

 • Komunikacja i motywacja.
 • Elementy psychoterapii: podejście systemowe i behawioralno-poznawcze.
 • Terapia osób z zaburzeniami odżywiania.

Forma zaliczenia

 • praca dyplomowa
 • obecność na 90% zajęć i aktywne w nich uczestnictwo
 • zaliczenie godzin stażowych zrealizowanie i poleconych w ich ramach zadań

 Czas trwania studiów: 2 semestry / 188 godzin

Zapisz się on-line Zadaj nam pytanie