Zarządzanie w Przemysłach Kreatywnych

Słuchacz nabędzie umiejętności prowadzenia zajęć różnymi technikami arterapeutycznymi (muzyka, plastyka, ruch) i innymi terapiami. Łączy je w zależności od potrzeb wychowanków.
Zarządzanie w Przemysłach Kreatywnych

[elfsight_click_to_call id=”1″]

Zarządzanie w Przemysłach Kreatywnych

Zarządzanie w Przemysłach Kreatywnych

Dostępne formy
uczestnictwa

Czas trwania
studiów

Data rozpoczęcia
kierunku

Inwestycja
w rozwój

– stacjonarna
– online
 2 semestry
195 godzin
– październik
– luty
od 440 PLN
Rozłóż na mniejsze raty

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku

Przemysły kreatywne należą do najprężniej rozwijającej się części gospodarki europejskiej, także w Polsce. Właściwa definicja przemysłów kreatywnych pojawiła się pod koniec lat 90-tych XX wieku w Wielkiej Brytanii. Departament Kultury Mediów i Sportu określił przemysł kreatywny jako „działalność, która ma swoje źródło w indywidualnej kreatywności, umiejętnościach i talencie ludzi oraz ma potencjał tworzenia bogactwa i miejsc pracy poprzez kreowanie i wykorzystywanie własności intelektualnej”.

Do przemysłów kreatywnych zaliczamy: reklamę, architekturę, rynek sztuki i antyków, design, film, video i fotografię, oprogramowanie, rzemiosło, projektowanie mody, gry komputerowe, publikacje elektroniczne, muzykę, sztuki wizualne i sceniczne, działalność wydawniczą, telewizję i radio. Przyjmuje się, iż przemysły kreatywne mają szerszy zakres i obejmują przemysły kultury. Przemysły kreatywne obejmują zarówno twórców, jak i organizatorów życia kulturalnego oraz świata mediów, oferując możliwości rozmaitych form zatrudnienia. Wymagają one dobrej znajomości obowiązujących w nich reguł działania, które są zmienne, zależne od bieżącej sytuacji społeczno-kulturalnej i politycznej, a zatem nieustannie aktualizowane.

Cel studiów „Zarządzanie w Przemysłach Kreatywnych” :

Studia podyplomowe przygotowują do zarządzania w sektorach kreatywnych takich jak: wydawnictwa, fonografię, kinematografię, media,  gry wideo, design, architekturę oraz reklamę. Słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu branży kreatywnej, zarządzania i marketingu, ekonomiki mediów, kultury i nowych technologii w kulturze. Poznają mechanizmy funkcjonowania rynku mediów, a także prawne uwarunkowania oraz zasady przedsiębiorczości obowiązujące w przemysłach kreatywnych. Program studiów podyplomowych przewiduje ponadto poznanie tajników obrotu dziełami sztuki, zarządzania dziedzictwem kulturowym i pozyskiwania funduszy w sferze branży kreatywnej. Przewidziane są konsultacje z menedżerami kultury, artystami i producentami.  Studia podyplomowe przygotowują do prowadzenia nowoczesnej działalności kulturalnej zarówno w obszarze sektora publicznego, nonprofit, jak i komercyjnego.

Adresaci studiów:

Studia adresowane są do osób zainteresowanych pracą  jako producenci różnorodnych branż kreatywnych (od reklamy do gier video), menedżerowie kultury, agenci artystów, w samodzielnie założonych firmach, w organizacjach pozarządowych, publicznych instytucjach kultury, biznesach sponsorujących kulturę, a także przemysłach kultury w tym: w fonografii, wydawnictwach, mediach. Słuchacze tego typu studiów podyplomowych poznają zasady funkcjonowania zespołów i procesy komunikacji oraz nauczą się motywowania pracowników.

Korzyści dla absolwentów:

Absolwenci studiów podyplomowych „Zarządzanie w przemysłach kreatywnych”  będą  gotowi  do zarządzania m.in. w branżach: sektor kreatywny, NGO, w publicznych i niepublicznych instytucjach kultury.

Ramowy program studiów:

 • Przemysły kreatywne – historia, rozwój i perspektywy
 • Ekonomika kultury
 • Zarządzanie w branżach kreatywnych
 • Kompetencje managera kultury
 • Warsztaty kreatywności dla managerów
 • Organizacja pracy zespołowej i delegowania zadań
 • Realizacja projektów i eventów kulturalnych i artystycznych
 • Kultura a sfera biznesu, instytucji i organizacji pozarządowych
 • Prawne aspekty działalności kulturalnej
 • Rynek reklamy
 • Marketing międzykulturowy
 • Rynek pracy artystów i twórców
 • Pozyskiwanie funduszy i sponsoring w przemysłach kreatywnych
 • Start-up’y w branżach kreatywnych
 • Autorskie projekty biznesowe i prowadzenie działalności w branży kreatywnej
 • Rozwój zawodowy w sektorze kreatywnym
 • Projekt dyplomowy

Forma zaliczenia:

Studenci studiów podyplomowych na zakończenie realizują  projekty zespołowe kończące się prezentacją  przed komisją złożoną z przedstawicieli organizacji branżowych właściwych dla poszczególnych sektorów. W trakcie pracy nad koncepcją i biznesplanem uczą się samodzielnego definiowania problemów, sztuki autoprezentacji oraz pracy w zespole.

Czas trwania:2 semestry
Liczba godzin: 195

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Zapisz się on-line   Zadaj nam pytanie