Rachunkowość i Podatki od Podstaw

Celem studiów Podstawy rachunkowości i podatków jest przekazanie podstawowych, najważniejszych zagadnień z zakresu rachunkowości i podatków w sposób prosty i zrozumiały dla każdego.
Rachunkowość i Podatki od Podstaw

[elfsight_click_to_call id=”1″]

Rachunkowość i Podatki od Podstaw

Rachunkowość i Podatki od Podstaw

Dostępne formy
uczestnictwa

Czas trwania
studiów

Data rozpoczęcia
kierunku

Inwestycja
w rozwój

– stacjonarna 2 semestry
195 godzin
– październik
– luty
od 420 PLN
Rozłóż na raty

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku 

Cel studiów na kierunku Rachunkowość i Podatki od Podstaw

Celem studiów Podstawy rachunkowości i podatków jest przekazanie podstawowych, najważniejszych zagadnień z zakresu rachunkowości i podatków w sposób prosty i zrozumiały dla każdego. Podczas zajęć słuchacze zostaną wyposażeni w praktyczne informacje i umiejętności przydatne w życiu codziennym (podatki) oraz przy prowadzeniu swojej mikrofirmy (podatki i systemy ewidencji podatkowej), jak i w pracy zawodowej na różnych stanowiskach (rachunkowość i podatki).

Adresaci kierunku Rachunkowość i Podatki od Podstaw

Studia skierowane są do osób, które:
• chcą założyć lub prowadzą swoją działalność gospodarczą,
• chciałyby podjąć pracę w biurze rachunkowym lub działach finansowo-księgowych,
• chcą się przekwalifikować lub zaktualizować swoją wiedzę,
• są nauczycielami, którzy chcieliby nabyć dodatkowe kompetencje i uprawnienia dydaktyczne,
• myślą o założeniu w przyszłości biura rachunkowego ,
• chcą zrozumieć w prosty sposób zawiły świat podatków i rachunkowości.

Korzyści dla studentów

Studenci nabędą wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • identyfikowania obowiązków ewidencyjnych w przedsiębiorstwach prowadzących i nieprowadzących ksiąg rachunkowych,
 • interpretowania podstawowych terminów z zakresu rachunkowości i podatków,
 • poruszania się w przepisach polskiego prawa podatkowego,
 • prowadzenia ewidencji przychodów,
 • obliczania obciążeń podatkowych na karcie podatkowej i na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych,
 • prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • ustalania zaliczki na podatek dochodowy na podstawie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów przy  zastosowaniu podatku liniowego i według skali podatkowej,
 • prowadzenia dodatkowych ewidencji, np. ewidencji środków trwałych, ewidencji przebiegu pojazdu,
 • przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (VAT),
 • prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • sporządzania sprawozdania finansowego,
 • podatków i opłat lokalnych,
 • ustalania podstawy i wartości obciążeń wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wykładowcy

Zajęcia na studiach prowadzone są w nowoczesnej i aktywnej formie ćwiczeń, treningów, symulacji oraz multimedialnych wykładów. Wykładowcy studiów dobrani są wyłącznie spośród menedżerów i auditorów posiadających wieloletnią praktykę gospodarczą, są znakomitymi pracownikami naukowymi ze znaczącym doświadczeniem w prowadzeniu praktycznych kursów zawodowych z zakresu rachunkowości i podatków. W praktyczny sposób przekażą wiedzę i umiejętności uczestnikom swoich kursów. Aktywna i dynamiczna forma prowadzenia zajęć pozwoli również skupić się na rozwiązywaniu problemów wskazywanych na bieżąco przez słuchaczy studiów podyplomowych „Podstawy rachunkowości i podatków”.

Ramowy program studiów

1. Obowiązki ewidencyjne w przedsiębiorstwach:

 • Podmioty zobligowane do prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Podmioty zwolnione z prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Typy ewidencji podatkowych
 • Akty prawne regulujące ewidencje księgowe i podatkowe w przedsiębiorstwach
 • Podstawowe terminy z zakresu rachunkowości:
 • Aktywa i pasywa jednostek gospodarczych
 • Koszty i pojęcia bliskoznaczne
 • Przychody i pojęcia bliskoznaczne
 • Wycena w systemie rachunkowości
 • Terminy księgowe w języku potocznym i fachowym
 • Dokumentacja księgowa

2. System podatkowy w Polsce:

 • Klasyfikacja podatków w Polsce
 • Podstawowe terminy z zakresu podatków
 • Elementy postępowania podatkowego
 • Zasady wykonywania zobowiązań podatkowych i przepisy wykonawcze
 • Kontrola podatkowa, egzekucja zaległości podatkowych,
 • Postępowanie egzekucyjne, prawo karno-skarbowe

3. Zryczałtowane formy opodatkowania:

 • Kto może być objęty kartą podatkową
 • Zasady ustalania podatku na kracie podatkowej
 • Obowiązki osoby objętej kartą podatkową
 • Przedmiotowy i podmiotowy zakres ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • Zasady prowadzenia ewidencji przychodów
 • Ustalanie zaliczki na podatek na podstawie zapisów w ewidencji przychodów

4. Podatkowa księga przychodów i rozchodów:

 • Podmiotowy i przedmiotowy zakres opodatkowania na zasadach ogólnych
 • Układ podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Zasady ewidencji w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
 • Ustalanie zaliczki na podatek dochodowy na podstawie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
 • Inwentaryzacja a zapisy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

5. Pozostałe ewidencje u mikro i małych przedsiębiorców:

 • Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Ewidencja przebiegu pojazdów i koszty eksploatacji
 • Ewidencja podatku VAT
 • Pozostałe ewidencje

6. Podatek dochodowy od osób fizycznych:

 • Podmiotowy i przedmiotowy zakres podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Ustalanie podstawy opodatkowania i zaliczki na podatek
 • Ulgi i odliczenia
 • Obowiązki płatnika
 • Deklaracje podatkowe

7. Podatek dochodowy od osób prawnych:

 • Podmiotowy i przedmiotowy zakres podatku dochodowego od osób prawnych
 • Ustalanie podstawy opodatkowania i zaliczki na podatek
 • Ulgi i odliczenia
 • Obowiązki płatnika
 • Deklaracje podatkowe

8. Podatek VAT

 • Podmiotowy i przedmiotowy zakres podatku VAT
 • Moment powstania obowiązku podatkowego
 • Ustalanie wartości podatku naliczonego i należnego
 • Rozliczenia z urzędem skarbowym
 • Dokumentacja podatku VAT
 • Deklaracje podatkowe

9. Elementy rachunkowości finansowej:

 • Składniki bilansu
 • Składniki rachunku zysków i strat
 • Dokumentacja księgowa
 • Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans i rachunek zysków i strat
 • Organizacja rachunkowości
 • Konto księgowe i zasady ewidencji na kontach syntetycznych i analitycznych
 • Ewidencja operacji bilansowych i wynikowych
 • Ustalanie wyniku finansowego
 • Zadania typu „od bilansu do bilansu”

10. Sprawozdawczość finansowa:

 • Zakres sprawozdania finansowego
 • Odbiorcy sprawozdania finansowego
 • Bilans
 • Rachunek zysków i strat
 • Informacja dodatkowa
 • Rachunek przepływów pieniężnych
 • Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
 • Sprawozdanie z działalności

11. Podatki i opłaty lokalne:

 • Przedmiot i podmiot opodatkowania podatkami i opłatami lokalnymi
 • Zasady ustalania wymiaru podatków i opłat lokalnych
 • Podatek od nieruchomości
 • Podatek rolny
 • Podatek od środków transportowych
 • Podatki i opłaty ekologiczne
 • Pozostałe podatki i opłaty

12. Parapodatki (ZUS):

 • Rodzaje ubezpieczeń
 • Zasady podlegania ubezpieczeniom
 • Zasady ustalania składek i podstawy ich wymiaru
 • Dokumentacja ZUS
 • Zasady kontroli wykonania zadań z zakresu ubezpieczeń ZUS

Forma zaliczenia

 • egzamin końcowy w formie testu z wybranych zagadnień problemowych

Liczba godzin: 195
Czas trwania studiów: 2 semestry

Zapisz się on-line  Zadaj nam pytanie