Przygotowanie Pedagogiczne

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich do wykonywania zawodu nauczyciela.

Przygotowanie Pedagogiczne

Przygotowanie Pedagogiczne

Dostępne formy
uczestnictwa

Czas trwania
studiów

Data rozpoczęcia
kierunku

Inwestycja
w rozwój

– stacjonarna
– online
3 semestry
550 godzin
– październik
– luty
od 380 PLN
Rozłóż na raty

Cel studiów na kierunku Przygotowanie Pedagogiczne

Program studiów przygotowany został na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Jest zgodny z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli a także z  Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich do wykonywania zawodu nauczyciela poprzez uzyskanie kwalifikacji psychologiczno-pedagogicznych i dydaktycznych do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, których podstawa programowa jest zgodna z ukończonym kierunkiem studiów.

Adresaci

Absolwenci studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, nieposiadający przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego, zatrudnieni, bądź planujący podjąć zatrudnienie na stanowisku nauczyciela, na którym wymagane jest posiadanie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć.

Ramowy program

  •  Pedagogika
  •  Psychologia
  •  Podstawy dydaktyki
  •  Emisja głosu
  •  Dydaktyka przedmiotu/prowadzonych zajęć
  •  Praktyka zawodowa

Forma zaliczenia

  • Praca dyplomowa
  • Praktyki

Czas trwania studiów: 3 semestry / 550 godzin (w tym 400 godz. dyd. + 150 godz. praktyk)

Zapisz się on-line

Zadaj nam pytanie