Organizacja Pomocy Społecznej

Wszechstronne przygotowanie kadry kierowniczej placówek pomocy społecznej do efektywnego zarządzania instytucjami udzielającymi pomocy i wsparcia w warunkach zmieniających się realiów życia społecznego.
Organizacja Pomocy Społecznej

 

SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ

Wyższa Szkoła Gospodarki posiada uprawnienia do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.


[elfsight_click_to_call id=”1″]

Organizacja Pomocy Społecznej

 

Organizacja Pomocy Społecznej

Dostępne formy
uczestnictwa

Organizacja Pomocy Społecznej

Czas trwania
studiów

Data rozpoczęcia
kierunku

Inwestycja
w rozwój

– stacjonarna 2 semestry
265 godzin
– październik
– luty
od 500 PLN
Rozłóż na raty

 

Cel szkolenia Organizacja Pomocy Społecznej

Wszechstronne przygotowanie kadry kierowniczej placówek pomocy społecznej do efektywnego zarządzania instytucjami udzielającymi pomocy i wsparcia w warunkach zmieniających się realiów życia społecznego. Program szkolenia zawiera podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, prawa, zarządzania, polityki społecznej oraz diagnozowania i pomiaru w pomocy społecznej.

Adresaci szkolenia

 • Dyrektorzy i kierownicy domów pomocy społecznej, ośrodków pomocy społecznej, placówek  opiekuńczo-wychowawczych, takich jak: pogotowie opiekuńcze, domy dziecka, zakłady wychowawcze
 • Osoby przygotowujące się do pełnienia funkcji kierowniczych
 • Osoby sprawujące nadzór nad wyżej wymienionymi instytucjami
 • Pracownicy terytorialnych samorządów lokalnych podejmujących działalność socjalną w środowisku lokalnym
 • Pracownicy pozarządowych form wspomagania człowieka (stowarzyszenia, fundacje, ruchy społeczne)
 • Pracownicy socjalni

Uprawnienia

Szkolenie adresowane jest do osób kierujących lub przygotowujących się do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, które na mocy art. 122.  pkt 1. Ustawy o Pomocy Społecznej z dn. 12 marca 2004 z późniejszymi zmianami są zobowiązane do posiadania specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej. Program uwzględnia minimum programowe specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  26 września 2012r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej. Wszyscy absolwenci, po spełnieniu warunków określonych rozporządzeniem, otrzymają dyplom uzyskania specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Ramowy program szkolenia

Program obejmuje zagadnienia minimum programowego specjalizacji organizacji pomocy społecznej m.in.: współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej, pomoc społeczna wobec różnych kategorii pedagogicznych, wybrane zagadnienia prawne, etyka socjalna.

 • Współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej w ujęciu globalnym, europejskim i lokalnym
 • Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej
 • Elementy etyki
 • Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej: gminy, powiatu i województwa
 • Ewaluacja działań, metody i techniki badań wykorzystywanych w pomocy społecznej
 • Wybrane zagadnienia prawne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, prawa rodzinnego i prawa dotyczącego ochrony danych osobowych
 • Wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczących pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego
 • Publiczne relacje, reklama społeczna i promocja działań w pomocy społecznej – public relations
 • Mediacje i negocjacje w pomocy społecznej
 • Stres i wypalenie zawodowe
 • Konsultacje dotyczące pracy dyplomowej wymaganej do uzyskania specjalizacji
 • Wizyty studyjne – hospitacje instytucji działających w obszarze pomocy społecznej

Forma zaliczenia

 • Praca dyplomowa
 • Egzamin końcowy

Liczba godzin: 265 / 2 semestry

Zapisz się on-line Zadaj nam pytanie