Kadry i Płace – Prawo i Praktyka – cena promocyjna

Przekazanie uczestnikom wiedzy o charakterze specjalistycznym oraz nabycie przez nich umiejętności praktycznych z zakresu nawiązania oraz trwania stosunku pracy, stosunków pozakodeksowych, zasad naliczania wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, prowadzenia dokumentacji kadrowej, dokumentacji podatkowej oraz ZUS.
Kadry i Płace – Prawo i Praktyka

[elfsight_click_to_call id=”1″]

Kadry i Płace – Prawo i Praktyka

Kadry i Płace – Prawo i Praktyka

Dostępne formy
uczestnictwa

Czas trwania
studiów

Data rozpoczęcia
kierunku

Inwestycja
w rozwój

– stacjonarna 2 semestry
195 godzin
– październik
– luty
od 400 PLN
Rozłóż na raty

Cel studiów „Kadry i Płace – Prawo i Praktyka”

Przekazanie uczestnikom wiedzy o charakterze specjalistycznym oraz nabycie przez nich umiejętności praktycznych z zakresu nawiązania oraz trwania stosunku pracy, stosunków pozakodeksowych, zasad naliczania wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, prowadzenia dokumentacji kadrowej, dokumentacji podatkowej oraz ZUS. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą na wykonywanie funkcji kadrowych, kadrowo-płacowych oraz rozliczeniowych.


Adresaci

Adresatami studiów są osoby zatrudnione oraz poszukujące zatrudniania w działach kadrowo płacowych urzędów, instytucji publicznych, firm prywatnych. Uczestnictwo w studiach może być również atrakcyjne dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które chcą samodzielnie sporządzać dokumentację kadrowo płacowe.


Korzyści dla słuchaczy

Uczestnicy studiów moją możliwość poznania lub pogłębienia wiedzy z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, prawa ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeń i podstawowych regulacji podatkowych. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom, absolwenci studiów podyplomowych będą mogli świetnie radzili sobie z równymi aspektami kadrowo płacowego aspektu funkcjonowania przedsiębiorstw w burzliwym otoczeniu zewnętrznym. Umiejętne wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce pozwoli im na samodzielne i profesjonalne wykonywanie prac w pionie kadrowo-płacowym.


Kadra

Zajęcia na studiach prowadzone są w nowoczesnej i aktywnej formie ćwiczeń, warsztatów, case study oraz multimedialnych wykładów. Wykładowcami studiów podyplomowych są osoby na co dzień zajmujące się praktycznymi aspektami spraw kadrowo-płacowych. Posiadają wieloletnią praktykę gospodarczą, są jednocześnie znakomitymi pracownikami naukowymi ze znaczącym doświadczeniem w prowadzeniu studiów podyplomowych, szkoleń i treningów doskonalących. Dynamiczna i aktywizująca uczestników forma prowadzenia zajęć pozwoli na wyćwiczenie umiejętności rozwiazywania problemów zarówno przedstawianych przez wykładowcę jak i podnoszonych na bieżąco przez słuchaczy.


Ramowy program

Pracownicze formy zatrudnienia
Stosunku pracy (podmiot, przedmiot, treść)
Umowy o pracę – rodzaje
Kształtowanie treści umowy o pracę
Zakaz konkurencji w stosunkach pracy
Zatrudniania z wykorzystaniem środków z funduszy zewnętrznych
Analiza wzorców umownych

Pozapracownicze i nietypowe formy zatrudnienia
Umowy cywilnoprawne na podstawie których może być świadczona praca
Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne
Samozatrudnienie
Nietypowe formy zatrudnienia pracowniczego: umowa o pracę tymczasową, telepraca
Analiza wzorców umownych

Urlopy i uprawienia rodzicielskie
Urlopy
Uprawnienia macierzyńskie
Uprawnienia ojcowskie
Zasady zatrudniania kobiet w ciąży
Analiza wzorców dokumentacji

Ustanie stosunku pracy
Rozwiązanie stosunku pracy

Zasadność rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia
Wygaśnięcie umowy o pracę
Obowiązki pracodawcy związane z ustaniem stosunku pracy
Analiza wzorów dokumentów oraz orzecznictwa związanych z rozwiązaniem umowy o pracę (warsztaty)

Mediacje i negocjacje w warunkach zatrudnienia
Negocjowanie z podmiotami indywidualnymi
Negocjowania z podmiotami zbiorowymi
Mediacje w stosunkach pracy

Czas pracy
System, rozkład oraz okres rozliczeniowy czasu pracy
Planowanie czasu
Praca w godzinach nadliczbowych
Czas pracy szczególnych grup zawodowych
Dokumentowanie czasu pracy
Analiza orzecznictwa i interpretacji prawnych
Czas pracy w warunkach szczególnych
Planowanie i rozliczanie czasu pracy w różnych systemach czasu pracy – warsztat

Stosunek pracy – wybrane problemy
Związki zawodowe w zakładzie pracy
Zwolnienia grupowe
Mobbing i dyskryminacja w stosunku pracy.
Zasady zatrudniania cudzoziemców
Tajemnice: służbowa, zastrzeżona, poufna, państwowa
Obieg dokumentów związanych z tajemnicami
Akty prawa wewnętrznego

Obowiązki dokumentacyjne zakładu pracy
Obowiązek prowadzenia dokumentacji pracowniczej
Akta osobowe pracownika
Pozostałe dokumenty dotyczące stosunku pracy (karta wynagrodzeń, ewidencja czasu pracy)
Przechowywanie dokumentacji pracowniczej
Wzorcowa dokumentacja – analiza

Odpowiedzialność pracodawcy
Ubezpieczenie w stosunku pracy i przy umowach cywilnoprawnych
Odpowiedzialność za działania wbrew obowiązkowe zbiorowego prawa pracy
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
Inne należności pobierane przez ZUS
Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego wypadkowego
Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych
Dokumentowanie ubezpieczeń
Odpowiedzialność za niedopełnienie wytycznych BHP

Płace i ewidencja księgowa
Składniki i systemy wynagrodzenia za pracę
Wynagrodzenie za czas choroby, niewykorzystany urlop, godziny nadliczbowe, porę nocną
Termin, forma, miejsce wypłaty wynagrodzenia za pracę
Potrącenia i odprawy
Podróże służbowe
Zagadnienia podatkowe
Obowiązki wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Podstawy opodatkowania wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń pracowniczych
Inne podatki (VAT, od nieruchomości)

Ubezpieczenie Społeczne i świadczenia socjalne
Zasiłki z ubezpieczenia chorobowego dla osób podlegających ubezpieczeniu
Świadczenia w razie choroby z ubezpieczenia wypadkowego (ustalanie prawa do zasiłków, ustalanie podstawy wymiaru zasiłków)
Zakładowe fundusze świadczeń socjalnych
Zagadnienia obowiązkowych wpłat na PFRON

Ubezpieczenie zdrowotne
Zasady podlegania ubezpieczeniom zdrowotnym i finansowania składek
Wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne – podstawa obliczanie
Zbieg tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego

Kontrola w sprawach kadrowo-płacowych
Przygotowania do kontroli
Prawa i obowiązki podmiotu kontrolowanego


Forma zaliczenia

  • test z wybranych zagadnień programowych
  • praca dyplomowa

czas trwania studiów: 2 semestry / 195 godzin

 

Zapisz się on-line Zadaj nam pytanie