Edukacja i Rehabilitacja Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapoznanie słuchaczy z współczesnymi, nowoczesnymi narzędziami kształtowania warunków i środowiska pracy.

[elfsight_click_to_call id=”1″]

Edukacja i Rehabilitacja Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Dostępne formy
uczestnictwa

Czas trwania
studiów

Daty rozpoczęcia
kierunku

Inwestycja
w rozwój

– stacjonarna
-online
4 semestry
640 (w tym 180 godzin praktyk)
– październik
– luty
od 320 PLN
Rozłóż na raty

Cele kształcenia na kierunku Edukacja i Rehabilitacja Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu

 • wyposażenie słuchaczy w wiedzę umożliwiającą racjonalne programowanie i podejmowanie oddziaływań rewalidacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością umysłową;
 • zwiększenie kompetencji praktycznych w zakresie pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo, na różnym poziomie kształcenia (zintegrowanego, blokowego, gimnazjum, szkoły zawodowej) i w różnych placówkach oświatowych, opiekuńczych, wychowawczych: szkoły specjalne, szkoły integracyjne itd.;
 • prowadzenie pracy w środowisku rodzinnym i społecznym osób z niepełnosprawnością intelektualną;
 • stosowania nowatorskich metod i form kształcenia tych osób sprzyjających ich rozwojowi i przystosowaniu.

Adresaci

Nauczyciele oraz inne osoby, które posiadają kwalifikacje do pracy w zawodzie nauczyciela, chcące uzyskać wiedzę i kwalifikacje niezbędne do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w szkołach i placówkach specjalnych.

Ramowy program

Ramowy program zgodny z rozporządzeniem MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

 • Dydaktyka specjalna
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu – podstawy teoretyczne (przyczyny, specyfika rozwojowa)
 • Diagnoza i ocena funkcjonowania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Wczesne wspomaganie rozwoju osób z ASD
 • Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym
 • Pedagogika osób z ASD
 • Wybrane zagadnienia z prawa oświatowego (ścieżki kształcenia uczniów z ASD, wymogi stawiane szkołom dla uczniów z ASD)
 • Edukacja i terapia dzieci i młodzieży z ASD (trudności szkolne, kompetencje nauczyciela)
 • Konstruowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego dla uczniów z ASD (IPET, WOPF)
 • Specyfika pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Praca z dorosłą osobą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Analiza i terapia zachowań trudnych
 • Metodyka pracy i edukacji uczniów z ASD
 • Metodyka terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Elementy metody integracji sensorycznej w pracy z osobami z z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Podstawy programowe dla uczniów z ASD na poszczególnych etapach edukacyjnych
 • Technologie informacyjne w pracy nauczyciela
 • Praktyki zawodowe
 • Seminarium dyplomowe

Forma zaliczenia

 • zaliczenie wszystkich przedmiotów
 • praca dyplomowa
 • praktyki

Czas trwania studiów: 640 (w tym 180 godzin praktyk) / 4 semestry

Nabór trwa cały rok. Rozpoczęcie zajęć na kierunku możliwe jest po uzbieraniu grupy minimum 5 osób.

Zapisz się on-lineZadaj nam pytanie