Wsparcie na starcie szansą dla młodych

Dlaczego warto nas wybrać?

  • Done Mamy 30 lat doświadczenia na rynku edukacji
  • Done Nasza kadra to praktycy i przedsiębiorcy
  • Done Pomożemy Ci zarabiać więcej i podnieść swoją wartość
  • Check Mark Umożliwiamy bezpieczne i dogodne płatności ratalne
  • Check Mark TECHNIK to marka ceniona przez pracodawców!

    Zapisz się online w minutę!

Opis

Cel  

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 81 mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiegow wieku 18-29 lat, biernych zawodowo, należących do kategorii NEET, w zawodach zgodnych z potrzebami i potencjałem uczestników projektu oraz potrzebami lokalnego rynku pracy, poprzez zwiększenie ich kwalifikacji/kompetencji i doświadczenia zawodowego, w okresie 01.03.2020 – 31.12.2021 r. 

 

Uczestnicy 

81 osób (52 K), które w dniu objęcia pierwszą formą wsparcia spełnią nw. kryteria

  1.  Wiek 18-29 lat, tj. ukończony 18 rok życia i jednocześnie nieukończony 30 rok życia 
  1.  Zamieszkiwanie, zgodnie z Kc, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (W przypadku imigrantów i reemigrantów ww. kryterium nie będzie miało zastosowania) 
  1. Status osoby biernej zawodowo, należącej do kategorii NEET, tj. takiej, która nie pracuje, nie szkoli się, nie kształci się 
  1.  Status osoby o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3 włącznie, tj. wykształcenie co najwyżej średnie) z wyłączeniem osób kwalifikujących się do grupy docelowej określonej dla Podziałaniu 1.3.1 POWER 

Wsparcie 

W ramach projektu planuje się realizację nw. form wsparcia: 

  • Opracowanie IPD 
  • Indywidualne poradnictwo zawodowe 
  • Indywidualne pośrednictwo pracy 
  • Szkolenia zawodowe 
  • Staże zawodowe 

 

Rezultaty projektu

  1.  Minimum 45% Uczestników projektu uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu 
  1. Minimum 35% Uczestników projektu uzyska kompetencje po opuszczeniu programu 
  1. Efektywność zatrudnieniowa wyniesie minimum 42% w przypadku osób w najtrudniejszej sytuacji (imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami) oraz min. 57% w przypadku pozostałych osób nienależących do ww. grup (KD12)