Wsparcie na starcie szansą dla młodych

Dlaczego warto nas wybrać?

 • Done Mamy 30 lat doświadczenia na rynku edukacji
 • Done Nasza kadra to praktycy i przedsiębiorcy
 • Done Pomożemy Ci zarabiać więcej i podnieść swoją wartość
 • Check Mark Umożliwiamy bezpieczne i dogodne płatności ratalne
 • Check Mark TECHNIK to marka ceniona przez pracodawców!

  Zapisz się online w minutę!

Opis

Cel  

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 81 mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiegow wieku 18-29 lat, biernych zawodowo, należących do kategorii NEET, w zawodach zgodnych z potrzebami i potencjałem uczestników projektu oraz potrzebami lokalnego rynku pracy, poprzez zwiększenie ich kwalifikacji/kompetencji i doświadczenia zawodowego, w okresie 01.03.2020 – 31.12.2021 r. 

 

Uczestnicy 

81 osób (52 K), które w dniu objęcia pierwszą formą wsparcia spełnią nw. kryteria

 1.  Wiek 18-29 lat, tj. ukończony 18 rok życia i jednocześnie nieukończony 30 rok życia 
 1.  Zamieszkiwanie, zgodnie z Kc, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (W przypadku imigrantów i reemigrantów ww. kryterium nie będzie miało zastosowania) 
 1. Status osoby biernej zawodowo, należącej do kategorii NEET, tj. takiej, która nie pracuje, nie szkoli się, nie kształci się 
 1.  Status osoby o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3 włącznie, tj. wykształcenie co najwyżej średnie) z wyłączeniem osób kwalifikujących się do grupy docelowej określonej dla Podziałaniu 1.3.1 POWER 

Wsparcie 

W ramach projektu planuje się realizację nw. form wsparcia: 

 • Opracowanie IPD 
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe 
 • Indywidualne pośrednictwo pracy 
 • Szkolenia zawodowe 
 • Staże zawodowe 

 

Rezultaty projektu

 1.  Minimum 45% Uczestników projektu uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu 
 1. Minimum 35% Uczestników projektu uzyska kompetencje po opuszczeniu programu 
 1. Efektywność zatrudnieniowa wyniesie minimum 42% w przypadku osób w najtrudniejszej sytuacji (imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami) oraz min. 57% w przypadku pozostałych osób nienależących do ww. grup (KD12)