STOP wykluczeniu! Od dziś ku integracji. Edycja II

Dlaczego warto nas wybrać?

 • Done Mamy 30 lat doświadczenia na rynku edukacji
 • Done Nasza kadra to praktycy i przedsiębiorcy
 • Done Pomożemy Ci zarabiać więcej i podnieść swoją wartość
 • Check Mark Umożliwiamy bezpieczne i dogodne płatności ratalne
 • Check Mark TECHNIK to marka ceniona przez pracodawców!

  Zapisz się online w minutę!

Opis

Projekt STOP wkluczeniu! Od dziś ku integracji. Edycja II” nr 11.01.01-28-0042/20 realizowany jest przez Centrum Edukacyjne Technik Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 9A, 76-200 Słupsk w ramach Osi Priorytetowej 11. Włączenie społeczne, Działania 11.01. Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.01.01. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym- projekty konkursowe  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia 40 niepracujących mieszkańców wybranych gmin powiatów:

 • bartoszyckiego,
 • braniewskiego,
 • elbląskiego,
 • gołdapskiego,
 • kętrzyńskiego,
 • nowomiejskiego,
 • oleckiego,
 • ostródzkiego
 • szczycieńskiego

wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na:

 • korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej
 • kwalifikowanie się do otrzymania pomocy społecznej

poprzez:

 • włączenie społeczne,
 • objęcie ich kompleksowym programem integracji społecznej i zawodowej
 • poprawę ich zdolności do zatrudnienia w zawodach zgodnych z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy w okresie 24/9/21-23/8/22

Adres Biura Projektu:
ul. Głowackiego 28/705
10-448 Olsztyn

Cel projektu

Cel projektu

Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia 40 niepracujących mieszkańców wybranych gmin powiatów:

 • bartoszyckiego,
 • braniewskiego,
 • elbląskiego,
 • gołdapskiego,
 • kętrzyńskiego,
 • nowomiejskiego,
 • oleckiego,
 • ostródzkiego
 • szczycieńskiego

wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na:

 • korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej
 • kwalifikowanie się do otrzymania pomocy społecznej

poprzez:

 • włączenie społeczne,
 • objęcie ich kompleksowym programem integracji społecznej i zawodowej
 • poprawę ich zdolności do zatrudnienia w zawodach zgodnych z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy w okresie 24/9/21-23/8/22

Uczestnicy

Uczestnicy projektu

 • 40 osób (24 kobiety), które w dniu objęcia pierwszą formą wsparcia spełnią poniższe kryteria:
  • Wiek 18-64 lata,
  • Zamieszkiwanie, zgodnie z kc, na terenie gmin powiatu bartoszyckiego, braniewskiego, elbląskiego, gołdapskiego, kętrzyńskiego, nowomiejskiego, oleskiego, ostródzkiego lub szczycieńskiego, w których % osób korzystających z pomocy społecznej jest wyższy niż średnia województwa,
  • status osoby biernej zawodowo lub bezrobotnej wymagającej w 1 kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym,
  • status osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem z powodu korzystania ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikowania się do otrzymania wsparcia pomocy społecznej, zgodnie z art.7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004.

Wsparcie

W ramach projektu planuje się realizację niżej wymienionych form wsparcia:

 • opracowanie IŚR,
 • indywidualne poradnictwo psychospołeczne,
 • trening kompetencji i umiejętności społecznych,
 • poradnictwo zawodowe
 • szkolenie zawodowe
 • pośrednictwo pracy,
 • średnio 4-miesięczny staż zawodowy,

Rezultaty

Rezultaty projektu:

 • minimum 80% Uczestników uzyska kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu,
 • minimum 34% Uczestników poprawi swoją sytuację społeczną,
 • efektywność zatrudnieniowa wyniesie minimum 12% w przypadku osób z niepełnosprawnością oraz minimum 35% w przypadku pozostałych osób zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym,
 • minimum 35% wszystkich Uczestników zdobędzie zatrudnienie w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie.