STOP wykluczeniu! Od dziś ku integracji. Edycja II

Obszar działania: woj. warmińsko-mazurskie  

Projekt STOP wkluczeniu! Od dziś ku integracji. Edycja II” nr 11.01.01-28-0042/20 realizowany jest przez Centrum Edukacyjne Technik Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 9A, 76-200 Słupsk w ramach Osi Priorytetowej 11. Włączenie społeczne, Działania 11.01. Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.01.01. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym- projekty konkursowe  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia 40 niepracujących mieszkańców wybranych gmin powiatów:

 • bartoszyckiego,
 • braniewskiego,
 • elbląskiego,
 • gołdapskiego,
 • kętrzyńskiego,
 • nowomiejskiego,
 • oleckiego,
 • ostródzkiego
 • szczycieńskiego

wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na:

 • korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej
 • kwalifikowanie się do otrzymania pomocy społecznej

poprzez:

 • włączenie społeczne,
 • objęcie ich kompleksowym programem integracji społecznej i zawodowej
 • poprawę ich zdolności do zatrudnienia w zawodach zgodnych z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy w okresie 24/9/21-23/8/22

Adres Biura Projektu:
ul. Głowackiego 28/705
10-448 Olsztyn