Równe szanse – lepsza przyszłość

Dlaczego warto nas wybrać?

 • Done Mamy 30 lat doświadczenia na rynku edukacji
 • Done Nasza kadra to praktycy i przedsiębiorcy
 • Done Pomożemy Ci zarabiać więcej i podnieść swoją wartość
 • Check Mark Umożliwiamy bezpieczne i dogodne płatności ratalne
 • Check Mark TECHNIK to marka ceniona przez pracodawców!

  Zapisz się online w minutę!

Cel

Celem Projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 56 mieszkańców województwa lubelskiego (34 kobiet), w wieku 18-64 lata, pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność, poprzez objęcie ich kompleksowym programem integracji społecznej i zawodowej, poprawę ich zdolności do zatrudniania w zawodach zgodnych z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy oraz włączenie społeczne w okresie od 01.04.2021 do 30.11.2022 r.

Wartość projektu: 861.491,81 zł.
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 732.268,03 zł.
Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Aktywnych Animatorów Kultury.

Biuro projektu: ul. 3 Maja 37, 22-500 Hrubieszów.

Uczestnicy

56 osób (34 kobiety), które w dniu objęcia pierwszą formą wsparcia spełnią poniższe kryteria:

 • wiek: 18-64 lata, tj. ukończony 18 rok życia i jednocześnie nieukończony 65 rok życia,
 • zamieszkiwanie, zgodnie z KC, na terenie województwa lubelskiego,
 • status osoby biernej zawodowo lub bezrobotnej, wobec której zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług RP jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym,
 • status osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem ze względu na niepełnosprawność,

z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych nadzorem elektronicznym.

Formy wsparcia

W ramach Projektu planuje się realizację niżej wymienionych form wsparcia:

 • opracowanie IPD,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • warsztaty rozwoju osobistego,
 • szkolenia zawodowe,
 • staże zawodowe,
 • zatrudnienie wspomagane,
 • pośrednictwo pracy.

Rezultaty

Rezultaty Projektu:

 • minimum 34% Uczestników Projektu poprawi swoją sytuację społeczną,
 • minimum 60% Uczestników Projektu uzyska kwalifikacje (min. 30%) lub kompetencje zawodowe po opuszczeniu Projektu,
 • minimum 10% Uczestników Projektu będzie poszukiwało pracy po zakończeniu udziału w Projekcie,
 • minimum 20% Uczestników Projektu podejmie zatrudnienie po zakończeniu udziału w Projekcie,
 • minimum 30% osób z niepełnosprawnością utrzyma zatrudnienie/rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej/będzie poszukiwało pracy/ podejmie dalszą aktywizację zawodową w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie.

Pliki do pobrania

Zapytanie ofertowe

Rozeznanie rynku – pośrednictwo pracy – pliki do pobrania

Rozeznanie rynku – doradztwo zawodowe – pliki do pobrania

Ogłoszenia