Nowe Perspektywy

Dlaczego warto nas wybrać?

  • Done Mamy 30 lat doświadczenia na rynku edukacji
  • Done Nasza kadra to praktycy i przedsiębiorcy
  • Done Pomożemy Ci zarabiać więcej i podnieść swoją wartość
  • Check Mark Umożliwiamy bezpieczne i dogodne płatności ratalne
  • Check Mark TECHNIK to marka ceniona przez pracodawców!

    Zapisz się online w minutę!

Opis

perspektywy

Projekt

„Nowe perspektywy” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 06. Aktywna integracja

Działanie 06.01. Aktywna Integracja

Poddziałanie 06.01.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa

Wartość projektu: 881.868,75 zł

 

Główny cel projektu

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowai społeczna 60 osób bezrobotnych

z gmin: Damnica, Dębnica Kaszubska,Główczyce, Kępice, Potęgowo i Smołdzino

w okresie 01.10.2018 – 29.02.2020 r.

Grupa docelowa

W Projekcie przewidziano udział 60 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy (42 kobiet, 18 mężczyzn) wtym:

  • 40 % tj. 24 osoby będą stanowiły osoby w wieku od 18 do 49 lat
  • 60 % tj. 36 osóby będą stanowiły osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • 15 %  tj. 9 osób będzie stanowiło osoby niepełnosprawne (6 kobiet, 3 mężczyzn).

Zakres wsparcia

Uczestnicy/czki (60 osób) zostaną skierowani/e na następujące formy wsparcia:

  1. Identyfikacja potrzeb w tym diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego oraz opracowanie lub aktualizacja Indywidualnego Planu Działania oraz poradnictwo zawodowe (zajęcia indywidualne w wymiarze 1 godzin na Uczestnika/czkę).
  2. Opracowanie lub aktualizacja Indywidualnego Planu Działania oraz poradnictwo zawodowe (zajęcia indywidualne w wymiarze 2 godzin na Uczestnika/czkę).
  3. Aktywna integracja UP o charakterze społecznym:
  • warsztat jako forma wsparcia wspomagająca proces poszukiwania pracy–8 godzin/grupa
  • Warsztat komunikacji i umiejętności społecznych – 8 godzin/grupa
  • poradnictwo psychologiczne w wymiarze 4 godzin na Uczesnika/czkę,
  • wolontariat

           Pośrednictwo pracy:

  • zajęcia indywidualne w wymiarze 3 godzin na Uczestnika/czkę,
  • zakres m.in: nawiązywanie kontaktów z firmami poszukującymi pracowników, niwelowanie uchybień podczas rozmów kwalifikacyjnych,

       Szkolenia grupowe  w celu podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji      zawodowych:

  • szkolenia realizowane w 10 osobowych grupach, zakończone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu/dyplomu potwierdzającego nabycie,podwyższenie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy.

            Staż zawodowy:

  • w wymiarze 3 miesiące/osoba,
  • Uczestnicy/czki zostaną skierowani/e na staż zawodowy zgodnie z posiadanymi kompetencjami.
  • refundacja wynagrodzenia dla Uczestników/czek projektu przez okres 3 m-cy,
  • refundacja kosztów badań lekarskich, refundacja kosztów ubezpieczenia NNW.

Opis

Głównym celem projektu jest nabycie, uzupełnienie lub podwyższenie kwalifikacji językowych i cyfrowych wśród 264 osób od 25. roku życia  – pracujących, bezrobotnych, biernych zawodowo z powiatu słupskiego (woj. pomorskie).

GRUPA DOCELOWA

Osoby w wieku aktywności zawodowej – 25 lat i więcej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji językowych i cyfrowych.

FORMY WSPARCIA OFEROWANE UCZESTNIKOM PROJEKTU

W ramach projektu każdy z uczestników skorzysta z dostosowanych do swoich potrzeb szkoleniowych – szkoleń językowych oraz szkoleń TIK. Zakres, rodzaj i poziom biegłości językowej lub komputerowej zostanie określony w trakcie jednego z etapów rekrutacji – diagnoza potrzeb szkoleniowych.

Język angielski – poziom A1, A2, B1, B2, C1 (zgodnie z ESOKJ).

Język niemiecki – poziom A1, A2, B1, B2, C1 (zgodnie z ESOKJ).

Język francuski – poziom A1, A2, B1, B2, C1 (zgodnie z ESOKJ).

Szkolenia TIK – poziom A,  B, C (zgodnie ze standardem DIGCOMP).

Do pobrania

regulamin_rekrutacji_5.5 formularz_rekrutacyjny__2_