Kurs na Pracę

Dlaczego warto nas wybrać?

 • Done Mamy 30 lat doświadczenia na rynku edukacji
 • Done Nasza kadra to praktycy i przedsiębiorcy
 • Done Pomożemy Ci zarabiać więcej i podnieść swoją wartość
 • Check Mark Umożliwiamy bezpieczne i dogodne płatności ratalne
 • Check Mark TECHNIK to marka ceniona przez pracodawców!

  Zapisz się online w minutę!

Opis

kurs

,,Kurs na Pracę – kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 lat zamieszkujących obszary o najwyższej stopie bezrobocia w województwie pomorskim”

 

Informacje o Projekcie

NR PROJEKTU: RPPM.05.02.02-22-0052/16

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 930 583,64 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 834 056,46 PLN


Okres realizacji projektu: 
2017-09-01 – 2019-09-30

Głównym celem projektu jest nabycie, uzupełnienie lub podwyższenie kwalifikacji językowych i cyfrowych wśród 264 osób od 25. roku życia  – pracujących, bezrobotnych, biernych zawodowo z powiatu słupskiego (woj. pomorskie).

GRUPA DOCELOWA

Osoby w wieku aktywności zawodowej – 25 lat i więcej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji językowych i cyfrowych.

FORMY WSPARCIA OFEROWANE UCZESTNIKOM PROJEKTU

W ramach projektu każdy z uczestników skorzysta z dostosowanych do swoich potrzeb szkoleniowych – szkoleń językowych oraz szkoleń TIK. Zakres, rodzaj i poziom biegłości językowej lub komputerowej zostanie określony w trakcie jednego z etapów rekrutacji – diagnoza potrzeb szkoleniowych.

Język angielski – poziom A1, A2, B1, B2, C1 (zgodnie z ESOKJ).

Język niemiecki – poziom A1, A2, B1, B2, C1 (zgodnie z ESOKJ).

Język francuski – poziom A1, A2, B1, B2, C1 (zgodnie z ESOKJ).

Szkolenia TIK – poziom A,  B, C (zgodnie ze standardem DIGCOMP).

 

Grupa docelowa: Osoby pozostające bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), należące do wszystkich następujących grup:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Jednocześnie grupa osób z niepełnosprawnościami stanowi co najmniej 10% grupy docelowej projektu.

Obszar realizacji projektu: powiaty:

 1. bytowski
 2. chojnicki
 3. człuchowski
 4. kościerski
 5. kwidzyński
 6. lęborski
 7. malborski
 8. nowodworski
 9. pucki
 10. słupski
 11. starogardzki
 12. sztumski
 13. tczewski
 14. wejherowski

Krótki opis projektu:

Projekt jest skierowany do 140 osób fizycznych, bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, zamieszkujących w roz. KC na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia w woj. pomorskim (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30r.ż), należących do wszystkich poniższych grup:

 • w wieku 50 lat i więcej (min.10os.),
 • osób z niepełnosprawnościami (min.14os.),
 • osób długotrwale bezrobotnych (min.10os.),
 • o niskich kwalifikacjach (min.76os.),
 • 84 kobiet (30 K nienależących do ww. grup). Każdy uczestnik będzie należał do min.1 lub więcej z ww. grup.

CELEM PROJEKTU jest zwiększenie w okresie 9.2017–9.2019 zatrudnienia ww. osób poprzez:

 • indywidualizacja wsparcia w zakresie określenia ścieżki zawodowej dla 140 osób,
 • wsparcie procesu aktywizacji zawodowej 140 osób dzięki wsparciu psychologiczno-doradczemu,
 • dostarczenie 140 osobom ofert pracy dzięki indywidualnemu pośrednictwu pracy i działaniom trenera pracy,
 • umożliwienie 140 osobom nabycia kwalifikacji zawodowych zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami oraz potrzebami pracodawców w regionie,
 • zwiększenie potencjału 70 osób w obszarze rynku pracy poprzez rozwój niezbędnych z punktu widzenia pracodawców kompetencji kluczowych,
 • uzupełnienie doświadczenia zawodowego przez 70 osób,
 • umożliwienie 5 osobom podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania dzięki udzieleniu dodatku relokacyjnego.

DZIAŁANIA:

 1. IPD (obligatoryjne) – identyfikacja potrzeb i możliwości,
 2. wsparcie psychologiczno-doradcze – wspieranie procesu aktywizacji,
 3. Indywidualne pośrednictwo pracy (obligatoryjne)- zarządzanie karierą,
 4. Kursy i szkolenia zawodowe – kwalifikacje w zawodzie,
 5. kompetencje kluczowe – umiejętności niezbędne na rynku pracy,
 6. staże u pracodawców – doświadczenie zawodowe,
 7. dodatek relokacyjny – wsparcie mobilności przestrzennej.

Zaplanowano efektywność zatrudnieniową na poziomie 45%. Ponadto 60%uczestników uzyska kwalifikacje.

 

Do pobrania

Regulamin rekrutacji

Formularz rekrutacyjny