Terapeuta Zajęciowy

Dlaczego warto nas wybrać?

 • Done Mamy 30 lat doświadczenia na rynku edukacji
 • Done Nasza kadra to praktycy i przedsiębiorcy
 • Done Pomożemy Ci zarabiać więcej i podnieść swoją wartość
 • Check Mark Umożliwiamy bezpieczne i dogodne płatności ratalne
 • Check Mark TECHNIK to marka ceniona przez pracodawców!

  Zapisz się online w minutę!

Opis

Terapeuta Zajęciowy

Dostępne formy
uczestnictwa

Czas trwania
szkoły policealnej

Data rozpoczęcia
kierunku

Inwestycja
w rozwój

– stacjonarna 4 semestry – Wrzesień
– Styczeń
Bezpłatny

Nauka na kierunku terapeuta zajęciowy

Uczniowie, którzy mają zdany egzamin maturalny, mogą podjąć również kształcenie na studiach wyższych na pierwszym i drugim stopniu studiów na kierunku terapia zajęciowa. Zawód terapeuty zajęciowego należy do branży opieki zdrowotnej.

Terapeuta zajęciowy jest specjalistą współpracującym w zespole terapeutycznym pracującym z dziećmi i dorosłymi z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W związku z tym zapotrzebowanie na ten zawód na rynku pracy jest bardzo duże między innymi w placówkach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, oddziałach szpitalnych (np. dziecięcych, rehabilitacyjnych), poradniach rehabilitacyjnych, ośrodkach wczesnej interwencji, placówkach edukacyjnych (szkoły specjalne, przedszkola i szkoły integracyjne, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze).

Terapeuta zajęciowy może kształcić się w:

 • policealnych szkołach zawodowych,
 • medycznych szkołach zawodowych,
 • zespołach szkół prowadzących szkoły policealne.

Terapeuta zajęciowy to osoba, która:

 • zajmuje się kompleksowym prowadzeniem terapii,
 • przeciwdziała powstawaniu u pacjentów przewlekłych chorób i trwałego kalectwa,
 • pomaga w przystosowaniu pacjenta do życia w świecie w nowy sposób,
 • pomaga usprawnić kondycję fizyczną i psychiczną pacjenta,
 • prowadzi do pomocy w uzyskaniu maksymalnie możliwej samodzielności osoby chorej.

 

Obowiązki terapeuty zajęciowego

Do obowiązków terapeuty zajęciowego zalicza się wiele różnych czynności, które mają na celu pomoc pacjentowi w optymalnym funkcjonowaniu na miarę swoich możliwości psychofizycznych. Dzięki swoim umiejętnościom terapeuta dba o dobro pacjenta, przystosowuje go do samodzielnego życia i oferuje wsparcie psychiczne.

Do głównych zadań terapeuty zajęciowego należy:

 • nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu terapeutycznego z pacjentem oraz jego rodziną, a także środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym,
 • rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb biopsychospołecznych pacjenta,
 • przygotowanie grupowego i/lub indywidualnego planu działań terapeutycznych w oparciu o diagnozę, zainteresowania, potrzeby i możliwości pacjenta.

W ramach prowadzonej terapii terapeuta zajęciowy może organizować zajęcia o charakterze terapeutyczno-manualnym (ergoterapia, socjoterapia, arteterapia), których celem jest poprawa stanu fizycznego, psychicznego i społecznego funkcjonowania pacjenta oraz pomoc w jego integracji w środowisku zawodowym.

Ważnym celem terapii jest nauka posługiwania się podstawowym sprzętem rehabilitacyjnym niezbędnym do codziennego funkcjonowania pacjenta.

 

Dane zawodu terapeuta zajęciowy

 

 • SYMBOL CYFROWY ZAWODU: 325907
 • Branża: OPIEKI ZDROWOTNEJ (MED)
 • Poziom IV Polskiej Ramy Kwalifikacji, określony dla zawodu jako kwalifikacji pełnej MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej – poziom 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji określony dla kwalifikacji

Zobacz więcej kierunkówKSZTAŁCENIE MEDYCZNE

Odwiedź nas:
Facebook
Instagram

 

Zapisz się on-line Zadaj nam pytanie

 
 

 

Kim jest terapeuta zajęciowy? (wideo)

 

Cele Kształcenia

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie terapeuta zajęciowy powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej:
-budowania relacji terapeutycznych z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem
wielodyscyplinarnym;
-rozpoznawania i diagnozowania potrzeb biopsychospołecznych, stanu funkcjonalnego podopiecznego przez terapeutę zajęciowego we współpracy z zespołem wielodyscyplinarnym;
-planowania indywidualnego i grupowego programu lub planu działań terapeutycznych na podstawie diagnozy terapeutycznej, uwzględniającej możliwości, potrzeby, zainteresowania i sposób funkcjonowania podopiecznego, jego środowisko i specyfikę placówki;
-organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i -społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej;
ewaluacji procesu terapeutycznego na podstawie dokumentacji i oceny prowadzonej terapii zajęciowej.

Przedmioty

Wykaz przedmiotów w toku kształcenia

Przedmioty teoretyczne zawodowe:
Podstawy terapii zajęciowej
Podstawy prawne w terapii zajęciowej
Biomedyczne podstawy anatomii, fizjologii i patofizjologii człowieka
Komunikacja interpersonalna
Język migowy
Język obcy zawodowy
Metodyka terapii zajęciowej
Podstawy teoretyczne diagnostyki w terapii zajęciowej

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:
Metody i techniki terapii zajęciowej
Diagnozowanie w terapii zajęciowej
Planowanie i organizowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej
Praktyka zawodowa semestr III
Praktyka zawodowa semestr IV

Efekty Kształcenia i Kryteria Weryfikacji Tych Efektów

EFEKTY KSZTAŁCENIA I KRYTERIA WERYFIKACJI TYCH EFEKTÓW-plik do pobrania