Asystent Osoby Niepełnosprawnej

SZKOŁA POLICEALNA ✔️ EDUKACJA BEZPŁATNA ✔️ EGZAMIN ZAWODOWY Czas trwania: 1 rok (2 semestry)
Asystent Osoby Niepełnosprawnej

[elfsight_click_to_call id=”1″]

Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Dostępne formy
uczestnictwa

Czas trwania
szkoły policealnej

Data rozpoczęcia
kierunku

Inwestycja
w rozwój

– stacjonarna 2 semestry – Wrzesień
– Styczeń
Bezpłatny

Kształcenie na kierunku Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Kształcenie odbywa się w dwusemestralnej (rocznej) szkole policealnej

 • Do podjęcia nauki wymagane jest posiadanie wykształcenia średniego.
 • Uczniowie szkoły policealnej przystąpią do egzaminu potwierdzającego kwalifikację SPO.01. pod koniec drugiego semestru nauki.

Uczestnik kwalifikacyjnego kursu zawodowego po jego zakończeniu ma prawo przystąpić do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikację SPO.01. Po zdaniu egzaminów zawodowych organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej, a po ukończeniu szkoły dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej.

Kim jest Asystent Osoby Niepełnosprawnej?

W Polsce zawód asystent osoby niepełnosprawnej pojawił się jako odpowiedź na zalecenia Komitetu ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami, ale także jako konieczność podniesienia jakości życia osób z niepełnosprawnościami poprzez propagowanie koncepcji niezależnego życia (Independent Living). Koncepcja niezależnego życia zakłada prawo osób z niepełnosprawnościami do odejścia od zinstytucjonalizowanych form pomocy i opieki na rzecz różnych działań, które pozwalają na możliwie samodzielne, godne i aktywne życie w społeczeństwie.

Głównym zadaniem zawodowym asystenta osoby niepełnosprawnej jest:

 • podnoszenie jakości życia osoby z niepełnosprawnością,
 • wspomaganie w wykonywaniu czynności dnia codziennego,
 • motywowanie do samodzielności,
 • uczestnictwo w tworzeniu warunków do samodzielnej rehabilitacji.

Działania te związane są z obszarem:

 • życia osobistego,
 • rodzinnego,
 • nauki,
 • pracy,
 • wypoczynku,
 • rehabilitacji,
 • korzystania z różnorodnych świadczeń i aktywności.

Należy podkreślić, że to osoba z niepełnosprawnością sama kształtuje zakres i poziom oczekiwanych usług asystenta, dopasowując je do swoich indywidualnych potrzeb, zależnych od poziomu i rodzaju niepełnosprawności.

Ponadto Asystent osoby niepełnosprawnej:

 • pracuje najczęściej z jedną osobą z niepełnosprawnością,
 • zwykle w jej środowisku domowym i najbliższym otoczeniu,
 • aktywnie współpracuje z rodziną osoby niepełnosprawnej oraz różnymi instytucjami,
 • przyczynia się do tworzenia warunków niezależnego życia osoby z niepełnosprawnością.

Ze względu na charakter pracy związanej z bezpośrednim kontaktem z osobami z niepełnosprawnościami kandydat na asystenta osoby niepełnosprawnej powinien cechować się wysoką kulturą osobistą i pozytywnym nastawieniem do ludzi oraz pewnymi kompetencjami, takimi jak odporność na stres, asertywność i umiejętność komunikacji.

Efekty kształcenia w zawodzie

Kształcąc się na tym kierunku zdobędziesz tytuł Asystenta Osoby Niepełnosprawnej

 

Forma uzyskania kwalifikacji

Państwowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 

Zapisz się on-line Zadaj nam pytanie