Projekty UE

Nowe kwalifikacje to lepsze zatrudnienie!

Zapisz się online!

 • Done Najbogatsza oferta w regionie!
 • Done 30 lat na rynku edukacji!
 • Done Sprawdzona kadra dydaktyczna!
 • Check Mark Bezpieczna płatność online

Opis

Cel projektu

Celem projektu „Nowe kwalifikacje to lepsze zatrudnienie!” jest poprawa sytuacji zawodowej 48 pracujących uczestników projektu (25 kobiet), w wieku 18-29 lat, zamieszkujących lub pracujących na terenie województwa mazowieckiego, które kwalifikują się do grupy docelowej w okresie 01.01.2020-28.02.2021 r.

Poprawa sytuacji zawodowej będzie możliwa poprzez zdobycie przez Uczestników projektu nowych umiejętności i kwalifikacji/kompetencji oraz nabycie nowego doświadczenia zawodowego, zgodnych z ich potrzebami i potencjałem oraz potrzebami mazowieckiego rynku pracy.

Grupa docelowa

– 48 osób (25 Kobiet), które w dniu objęcia pierwszą formą wsparcia spełnią łącznie niżej wymienione kryteria:

 1.  Wiek 18-29 lat;
 2.  Zamieszkiwanie lub zatrudnienie, zgodnie z kodeksem cywilnym, na terenie województwa mazowieckiego;
 3.  Status osoby pracującej, znajdującej się w trudnej sytuacji na RP, tj:
  • zatrudniony na podstawie umowy/umów krótkoterminowych;
  •  zatrudniony na podstawie umowy/umów cywilnoprawnych;
  •  tzw. ubogi pracujący (osoba, której zarobki nie przekraczają płacy minimalnej lub osoba zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody
   (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji
   socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu) z wyłączeniem osób kwalifikujących się do grupy docelowej określonej dla Poddziałania 1.3.1.

W ramach projektu planuje się realizację niżej wymienionych form wsparcia:

 1. Opracowanie IPD;
 2. Indywidualne poradnictwo zawodowe;
 3. Szkolenia zawodowe;
 4. Średnio 6-miesięczne zatrudnienie subsydiowane;
 5. Pośrednictwo pracy.

Rezultaty projektu:

 1. Minimum 40% Uczestników Projektu uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu;
 2. Minimum 40% Uczestników Projektu uzyska kompetencje po opuszczeniu programu;
 3. Efektywność zawodowa wyniesie 27% (KD4).

Do pobrania

Regulamin-warunków-uczestnictwa-Warszawa-poprawny Zał.2_Karta_oceny_Kandydata Deklaracja-uczestnictwa-Automatycznie-zapisany Oświadczenie-osoba-uboga-pracująca Deklaracja-uczestnictwa-Automatycznie-zapisany (1) Formularz-rekrutacyjny-poprawny Oswiadczenie-EFS OŚWIADCZENIE-UCZESTNIKA-PROJEKTU (2)