Rozpoczęcie: 01.09.2021r
Zapisz się już teraz!

Czas trwania nauki

Koszt nauki
Edukacja bezpłatna

 

Zapisz się online!

 • Done Najbogatsza oferta w regionie!
 • Done 30 lat na rynku edukacji!
 • Done Sprawdzona kadra dydaktyczna!
 • Check Mark Bezpieczna płatność online

Opis

Opis

 

Kształcenie w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej prowadzone jest w dwusemestralnej (rocznej) szkole policealnej oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ). Do podjęcia nauki wymagane jest posiadanie wykształcenia średniego. Uczniowie szkoły policealnej przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikację SPO.01. pod koniec drugiego semestru nauki. Uczestnik kwalifikacyjnego kursu zawodowego po jego zakończeniu ma prawo przystąpić do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikację SPO.01.
Po zdaniu egzaminów zawodowych organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej, a po ukończeniu szkoły dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej.
W Polsce zawód asystent osoby niepełnosprawnej pojawił się jako odpowiedź na zalecenia Komitetu ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami, ale także jako konieczność podniesienia jakości życia osób z niepełnosprawnościami poprzez propagowanie koncepcji niezależnego życia (Independent Living). Koncepcja niezależnego życia zakłada prawo osób z niepełnosprawnościami do odejścia od zinstytucjonalizowanych form pomocy i opieki na rzecz różnych działań, które pozwalają na możliwie samodzielne, godne i aktywne życie w społeczeństwie.
Głównym zadaniem zawodowym asystenta osoby niepełnosprawnej jest podnoszenie jakości życia osoby z niepełnosprawnością. Asystent osoby niepełnosprawnej wspomaga w wykonywaniu czynności dnia codziennego, motywuje do samodzielności, uczestniczy w tworzeniu warunków do samodzielnej rehabilitacji. Działania te związane są z obszarem życia osobistego, rodzinnego, nauki, pracy, wypoczynku, rehabilitacji, korzystania z różnorodnych świadczeń i aktywności. Należy podkreślić, że to osoba z niepełnosprawnością sama kształtuje zakres i poziom oczekiwanych usług asystenta, dopasowując je do swoich indywidualnych potrzeb, zależnych od poziomu i rodzaju niepełnosprawności. Asystent osoby niepełnosprawnej pracuje najczęściej z jedną osobą z niepełnosprawnością, zwykle w jej środowisku domowym i najbliższym otoczeniu. Aktywnie współpracuje z rodziną osoby niepełnosprawnej oraz różnymi instytucjami, przyczynia się do tworzenia warunków niezależnego życia osoby z niepełnosprawnością.
Ze względu na charakter pracy związanej z bezpośrednim kontaktem z osobami z niepełnosprawnościami kandydat na asystenta osoby niepełnosprawnej powinien cechować się wysoką kulturą osobistą i pozytywnym nastawieniem do ludzi oraz pewnymi kompetencjami, takimi jak odporność na stres, asertywność i umiejętność komunikacji.


Efekty kształcenia w zawodzie

Kształcąc się na tym kierunku zdobędziesz tytuł Opiekuna w Domu Pomocy Społecznej

 

Forma uzyskania kwalifikacji

Państwowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 


Zapisz się online

 

  Zapisz się

  Zapisz się online

   

   Dodatkowe Informacje

   SYMBOL CYFROWY ZAWODU: 341201
   Branża pomocy społecznej (SPO)
   Poziom IV Polskiej Ramy Kwalifikacji, określony dla zawodu jako kwalifikacji pełnej
   Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:
   Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej. SPO.01.
   Poziom 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji, określony dla kwalifikacji

   Przedmioty

   WYKAZ PRZEDMIOTÓW W TOKU KSZTAŁCENIA
   Asystent osoby niepełnosprawnej 341201
   Przedmioty teoretyczne zawodowe:
   Bezpieczeństwo i higiena pracy
   Podstawy psychologii
   Elementy pracy socjalnej
   Planowanie i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej
   Język obcy zawodowy
   Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych :
   Pracownia komunikacji alternatywnej i wspomagającej
   Wspieranie i pielęgnowanie osoby z niepełnosprawnością
   Trening umiejętności i kompetencji społecznych
   Aktywizacja osób z niepełnosprawnościami
   Praktyka zawodowa.