Wsparcie na starcie szansą dla młodych

Dlaczego warto nas wybrać?

 • Done Twój rozwój i sukces to nasz jedyny cel!
 • Done Mamy 30 lat doświadczenia na rynku edukacji
 • Done Nasza kadra to praktycy i przedsiębiorcy
 • Done Pomożemy Ci zarabiać więcej i znać swoją wartość
 • Check Mark Marka ceniona przez pracodawców!

  Zapisz się online - to pierwszy krok do sukcesu

Cel

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 81 mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiegowieku 18-29 lat, biernych zawodowo, należących do kategorii NEET, w zawodach zgodnych z potrzebami i potencjałem uczestników projektu oraz potrzebami lokalnego rynku pracy, poprzez zwiększenie ich kwalifikacji/kompetencji i doświadczenia zawodowego, w okresie 01.03.2020 – 31.12.2021 r.

Uczestnicy

81 osób (52 K), które w dniu objęcia pierwszą formą wsparcia spełnią nw. kryteria

 1.  Wiek 18-29 lat, tj. ukończony 18 rok życia i jednocześnie nieukończony 30 rok życia
 2.  Zamieszkiwanie, zgodnie z Kc, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (W przypadku imigrantów i reemigrantów ww. kryterium nie będzie miało zastosowania)
 3. Status osoby biernej zawodowo, należącej do kategorii NEET, tj. takiej, która nie pracuje, nie szkoli się, nie kształci się
 4.  Status osoby o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3 włącznie, tj. wykształcenie co najwyżej średnie) z wyłączeniem osób kwalifikujących się do grupy docelowej określonej dla Podziałaniu 1.3.1 POWER

Wsparcie

W ramach projektu planuje się realizację nw. form wsparcia:

 • Opracowanie IPD
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe
 • Indywidualne pośrednictwo pracy
 • Szkolenia zawodowe
 • Staże zawodowe

Rezultaty

Rezultaty projektu:

 1.  Minimum 45% Uczestników projektu uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu
 2. Minimum 35% Uczestników projektu uzyska kompetencje po opuszczeniu programu
 3. Efektywność zatrudnieniowa wyniesie minimum 42% w przypadku osób w najtrudniejszej sytuacji (imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami) oraz min. 57% w przypadku pozostałych osób nienależących do ww. grup (KD12)

Ogłoszenia