Projekty UE

Wsparcie na starcie szansą dla młodych

Zapisz się online!

 • Done Najbogatsza oferta w regionie!
 • Done 30 lat na rynku edukacji!
 • Done Sprawdzona kadra dydaktyczna!
 • Check Mark Bezpieczna płatność online

Cel

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 60 mieszkańców powiatu świeckiego, inowrocławskiego, bydgoskiego i m. Bydgoszcz (38 Kobiet), w wieku 18-29 lat, biernych zawodowo, należących do kategorii NEET, w zawodach zgodnych z potrzebami i potencjałem uczestników projektu oraz potrzebami lokalnego rynku pracy, poprzez zwiększenie ich kwalifikacji/kompetencji i doświadczenia zawodowego, w okresie 01.03.2020 – 30.04.2021 r.

Uczestnicy

60 osób (38 K), które w dniu objęcia pierwszą formą wsparcia spełnią nw. kryteria

 1.  Wiek 18-29 lat, tj. ukończony 18 rok życia i jednocześnie nieukończony 30 rok życia
 2.  Zamieszkiwanie, zgodnie z Kc, na terenie powiatu świeckiego, inowrocławskiego, bydgoskiego lub m. Bydgoszcz (W przypadku imigrantów i reemigrantów ww. kryterium nie będzie miało zastosowania)
 3. Status osoby biernej zawodowo, należącej do kategorii NEET, tj. takiej, która nie pracuje, nie szkoli się, nie kształci się
 4.  Status osoby o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3 włącznie, tj. wykształcenie co najwyżej średnie) z wyłączeniem osób kwalifikujących się do grupy docelowej określonej dla Podziałaniu 1.3.1 POWER

Wsparcie

W ramach projektu planuje się realizację nw. form wsparcia:

 • Opracowanie IPD
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe
 • Indywidualne pośrednictwo pracy
 • Szkolenia zawodowe
 • Staże zawodowe

Rezultaty

Rezultaty projektu:

 1.  Minimum 45% Uczestników projektu uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu
 2. Minimum 35% Uczestników projektu uzyska kompetencje po opuszczeniu programu
 3. Efektywność zatrudnieniowa wyniesie minimum 42% w przypadku osób w najtrudniejszej sytuacji (imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami) oraz min. 57% w przypadku pozostałych osób nienależących do ww. grup (KD12)

Ogłoszenia