Równe szanse – lepsza przyszłość

Dlaczego warto nas wybrać?

 • Done Twój rozwój i sukces to nasz jedyny cel!
 • Done Mamy 30 lat doświadczenia na rynku edukacji
 • Done Nasza kadra to praktycy i przedsiębiorcy
 • Done Pomożemy Ci zarabiać więcej i znać swoją wartość
 • Check Mark Marka ceniona przez pracodawców!

  Zapisz się online - to pierwszy krok do sukcesu

Cel

Celem Projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 50 mieszkańców województwa lubelskiego (28 kobiet), w wieku 18-64 lata, pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność, poprzez objęcie ich kompleksowym programem integracji społecznej i zawodowej, poprawę ich zdolności do zatrudniania w zawodach zgodnych z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy oraz włączenie społeczne w okresie od 01.04.2021 do 31.03.2022 r.

Uczestnicy

50 osób (28 kobiety), które w dniu objęcia pierwszą formą wsparcia spełnią poniższe kryteria:

 • wiek: 18-64 lata, tj. ukończony 18 rok życia i jednocześnie nieukończony 65 rok życia,
 • zamieszkiwanie, zgodnie z KC, na terenie województwa lubelskiego,
 • status osoby biernej zawodowo lub bezrobotnej, wobec której zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług RP jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym,
 • status osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem ze względu na niepełnosprawność,

z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych nadzorem elektronicznym.

Formy wsparcia

W ramach Projektu planuje się realizację niżej wymienionych form wsparcia:

 • opracowanie IPD,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • warsztaty rozwoju osobistego,
 • szkolenia zawodowe,
 • staże zawodowe,
 • zatrudnienie wspomagane,
 • pośrednictwo pracy.

Rezultaty

Rezultaty Projektu:

 • minimum 34% Uczestników Projektu poprawi swoją sytuację społeczną,
 • minimum 60% Uczestników Projektu uzyska kwalifikacje (min. 30%) lub kompetencje zawodowe po opuszczeniu Projektu,
 • minimum 10% Uczestników Projektu będzie poszukiwało pracy po zakończeniu udziału w Projekcie,
 • minimum 20% Uczestników Projektu podejmie zatrudnienie po zakończeniu udziału w Projekcie,
 • minimum 30% osób z niepełnosprawnością utrzyma zatrudnienie/rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej/będzie poszukiwało pracy/ podejmie dalszą aktywizację zawodową w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie.

Pliki do pobrania

Zapytanie ofertowe

Rozeznanie rynku – doradztwo zawodowe– pliki do pobrania
Rozeznanie rynku – Wynajem sal– pliki do pobrania
Rozeznanie rynku – pośrednictwo pracy– pliki do pobrania

Ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze 31.05.2021 – grupa I
Lista rankingowa – 05.07.2021 – grupa I