Rozpoczęcie: 01.09.2021r
Zapisz się już teraz!

Czas trwania nauki

Koszt nauki
Edukacja bezpłatna

 

Zapisz się online!

 • Done Najbogatsza oferta w regionie!
 • Done 30 lat na rynku edukacji!
 • Done Sprawdzona kadra dydaktyczna!
 • Check Mark Bezpieczna płatność online

Opis

Opis

 

Opiekun w domu pomocy społecznej pracuje z osobami starszymi, często samotnymi, chorymi, niepełnosprawnymi.
Opiekun w domu pomocy społecznej wykonuje zadania zawodowe polegające na: aktywizacji i rozwoju osób podopiecznych, działaniach na rzecz pomocy osobie przebywającej w DPS w codziennych czynnościach (samoobsługa, higiena osobista, dbanie o zdrowie), pomocy w organizacji wolnego czasu, rozwijaniu zainteresowań podopiecznych, usprawnianiu ruchowym, opracowywaniu indywidualnego planu pracy osoby podopiecznej, motywowaniu do działań aktywnych oraz budowaniu relacji społecznych z innymi współmieszkańcami, określaniu stanu biopsychospołecznego mieszkańca, Rola opiekuna w domu pomocy społecznej polega na zapewnianiu kompleksowej opieki oraz aktywizacji w różnych obszarach życia osoby podopiecznej.
W celu realizacji zadań opiekun współpracuje z lekarzami, rehabilitantami, psychologami, pozostałym personelem placówki, a także z rodziną podopiecznego.
Opiekun w domu pomocy społecznej po uzyskaniu dyplomu w zawodzie może doskonalić swoją wiedzę i umiejętności poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach organizowanych przez pracodawcę oraz instytucje szkoleniowe. Wobec zmian demograficznych oraz starzejącego się społeczeństwa oczekiwania rynku pracy związane będą z osobami posiadającymi kompetencje zawodowe w zakresie sprawowania opieki specjalistycznej i wsparcia osób starszych z zaburzeniami poznawczymi.
Absolwenci, którzy posiadają świadectwo dojrzałości, mają możliwości podnoszenia kwalifikacji na studiach wyższych I stopnia (licencjat), studiach wyższych II stopnia (magister) oraz studiach podyplomowych na podbudowie ukończonych studiów wyższych. Kierunki pokrewne dla zawodu opiekun w domu pomocy społecznej to opiekun osoby starszej, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa. Po studiach wyższych absolwent ma możliwość awansu w obszarze pomocy społecznej na stanowiska kierownicze (kierownik sekcji, kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego, dyrektor) i samodzielne stanowiska specjalistyczne.
Opiekun w domu pomocy społecznej z ukończonym kierunkiem wyższych studiów ma możliwość podjęcia pracy jako nauczyciel praktycznej nauki zawodu po ukończonym dodatkowo kursie pedagogicznym.


Efekty kształcenia w zawodzie

Kształcąc się na tym kierunku zdobędziesz tytuł Opiekuna w Domu Pomocy Społecznej

 

Forma uzyskania kwalifikacji

Państwowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 


Zapisz się online

 

  Zapisz się

  Zapisz się online

   

   Dodatkowe Informacje

   SYMBOL CYFROWY ZAWODU 341203
   Branża pomocy społecznej (SPO)
   Poziom IV Polskiej Ramy Kwalifikacji określony dla zawodu jako kwalifikacji pełnej
   Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:
   SPO.03. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej
   Poziom 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji określony dla kwalifikacji

   Przedmioty

   Wykaz przedmiotów w toku kształcenia
   Przedmioty teoretyczne zawodowe:
   Bhp w domu pomocy społecznej,
   Pierwsza pomoc przedmedyczna,
   Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii,
   Polityka społeczna,
   Komunikacja społeczna,
   Podstawy opieki zdrowia i choroby,
   Pielęgnacja osób niesamodzielnych,
   Podstawy anatomii i fizjologii człowieka,
   Język obcy opiekuna w DPS,
   Rewalidacja psychoruchowa,
   Język migowy.
   Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:
   Pracownia czynności opiekuńczych,
   Pracownia aktywizacji i usprawniania ruchowego,
   Praktyki zawodowe.
   Propozycja dodatkowej umiejętności:
   Przygotowanie osoby niepełnosprawnej do samodzielności.